ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کامران الماسیه، محمد کابلی، فاطمه رسولی نسب، طاهر قدیریان، هادی فهیمی، الهام آبتین، (1396). شناسایی بلوک ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) در استان هرمزگان، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(1)، 31-38. magiran.com/p1683524
Kamran Almasieh, Mohammad Kaboli, Fatemeh Rasouli Nasab, Taher Ghadirian, Hadi Fahimi, Elham Abtin, (2017). Identifying habitat blocks and corridors for the Iranian black bear (Ursus thibetanus gedrosianus) in Hormozgan province, Journal of Animal Environment, 9(1), 31-38. magiran.com/p1683524
کامران الماسیه، محمد کابلی، فاطمه رسولی نسب، طاهر قدیریان، هادی فهیمی، الهام آبتین، شناسایی بلوک ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) در استان هرمزگان. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1396؛ 9(1): 31-38. magiran.com/p1683524
Kamran Almasieh, Mohammad Kaboli, Fatemeh Rasouli Nasab, Taher Ghadirian, Hadi Fahimi, Elham Abtin, Identifying habitat blocks and corridors for the Iranian black bear (Ursus thibetanus gedrosianus) in Hormozgan province, Journal of Animal Environment, 2017; 9(1): 31-38. magiran.com/p1683524
کامران الماسیه، محمد کابلی، فاطمه رسولی نسب، طاهر قدیریان، هادی فهیمی، الهام آبتین، "شناسایی بلوک ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) در استان هرمزگان"، فصلنامه محیط زیست جانوری 9، شماره 1 (1396): 31-38. magiran.com/p1683524
Kamran Almasieh, Mohammad Kaboli, Fatemeh Rasouli Nasab, Taher Ghadirian, Hadi Fahimi, Elham Abtin, "Identifying habitat blocks and corridors for the Iranian black bear (Ursus thibetanus gedrosianus) in Hormozgan province", Journal of Animal Environment 9, no.1 (2017): 31-38. magiran.com/p1683524
کامران الماسیه، محمد کابلی، فاطمه رسولی نسب، طاهر قدیریان، هادی فهیمی، الهام آبتین، (1396). 'شناسایی بلوک ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) در استان هرمزگان'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 9(1)، صص.31-38. magiran.com/p1683524
Kamran Almasieh, Mohammad Kaboli, Fatemeh Rasouli Nasab, Taher Ghadirian, Hadi Fahimi, Elham Abtin, (2017). 'Identifying habitat blocks and corridors for the Iranian black bear (Ursus thibetanus gedrosianus) in Hormozgan province', Journal of Animal Environment, 9(1), pp.31-38. magiran.com/p1683524
کامران الماسیه؛ محمد کابلی؛ فاطمه رسولی نسب؛ طاهر قدیریان؛ هادی فهیمی؛ الهام آبتین. "شناسایی بلوک ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) در استان هرمزگان". فصلنامه محیط زیست جانوری، 9 ،1 ، 1396، 31-38. magiran.com/p1683524
Kamran Almasieh; Mohammad Kaboli; Fatemeh Rasouli Nasab; Taher Ghadirian; Hadi Fahimi; Elham Abtin. "Identifying habitat blocks and corridors for the Iranian black bear (Ursus thibetanus gedrosianus) in Hormozgan province", Journal of Animal Environment, 9, 1, 2017, 31-38. magiran.com/p1683524
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال