ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محدثه شهیدی، زهرا کمیلی، حسن ناعمی، رویا باغانی، علی حسین زاده، (1395). بررسی فراوانی مرگ و میر مادران باردار و عوامل موثر بر آن در طول دوره ده ساله (82 - 92) در شهر سبزوار، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 23(6)، 882-887. magiran.com/p1683545
Mohaddeseh Shahidi, Zahra Komeili, Hasan Naemi , Roya Baghani, Ali Hosseinzadeh, (2017). Prevalence and Risk Factors of Maternal Mortality in a 10-Year Period (2003-2013) in Sabzevar, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 23(6), 882-887. magiran.com/p1683545
محدثه شهیدی، زهرا کمیلی، حسن ناعمی، رویا باغانی، علی حسین زاده، بررسی فراوانی مرگ و میر مادران باردار و عوامل موثر بر آن در طول دوره ده ساله (82 - 92) در شهر سبزوار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1395؛ 23(6): 882-887. magiran.com/p1683545
Mohaddeseh Shahidi, Zahra Komeili, Hasan Naemi , Roya Baghani, Ali Hosseinzadeh, Prevalence and Risk Factors of Maternal Mortality in a 10-Year Period (2003-2013) in Sabzevar, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2017; 23(6): 882-887. magiran.com/p1683545
محدثه شهیدی، زهرا کمیلی، حسن ناعمی، رویا باغانی، علی حسین زاده، "بررسی فراوانی مرگ و میر مادران باردار و عوامل موثر بر آن در طول دوره ده ساله (82 - 92) در شهر سبزوار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 23، شماره 6 (1395): 882-887. magiran.com/p1683545
Mohaddeseh Shahidi, Zahra Komeili, Hasan Naemi , Roya Baghani, Ali Hosseinzadeh, "Prevalence and Risk Factors of Maternal Mortality in a 10-Year Period (2003-2013) in Sabzevar", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 23, no.6 (2017): 882-887. magiran.com/p1683545
محدثه شهیدی، زهرا کمیلی، حسن ناعمی، رویا باغانی، علی حسین زاده، (1395). 'بررسی فراوانی مرگ و میر مادران باردار و عوامل موثر بر آن در طول دوره ده ساله (82 - 92) در شهر سبزوار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 23(6)، صص.882-887. magiran.com/p1683545
Mohaddeseh Shahidi, Zahra Komeili, Hasan Naemi , Roya Baghani, Ali Hosseinzadeh, (2017). 'Prevalence and Risk Factors of Maternal Mortality in a 10-Year Period (2003-2013) in Sabzevar', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 23(6), pp.882-887. magiran.com/p1683545
محدثه شهیدی؛ زهرا کمیلی؛ حسن ناعمی؛ رویا باغانی؛ علی حسین زاده. "بررسی فراوانی مرگ و میر مادران باردار و عوامل موثر بر آن در طول دوره ده ساله (82 - 92) در شهر سبزوار". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 23 ،6 ، 1395، 882-887. magiran.com/p1683545
Mohaddeseh Shahidi; Zahra Komeili; Hasan Naemi ; Roya Baghani; Ali Hosseinzadeh. "Prevalence and Risk Factors of Maternal Mortality in a 10-Year Period (2003-2013) in Sabzevar", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 23, 6, 2017, 882-887. magiran.com/p1683545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال