ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم ممنوعی، ابراهیم ایزدی دربندی، مهدی راستگو، محمدعلی باغستانی، محمدحسن زاده خیاط، (1395). بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgare و کلزا Brassica napus، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 12(1)، 79-96. magiran.com/p1683692
Ebrahim Mamnoei, Ebrahim Eizadi Darbandi, Mehdi Rastgoo, Mohammad Ali Baghestani, Mohammad Hassan Zade, (2016). Evaluating the Effects of soil Residue of Nicosulfuron Herbicide on Wheat (Triticum aestivum), Barley (Hordeum vulgare) and Rapeseed (Brassica napus), Iranian Journal of Weed Science, 12(1), 79-96. magiran.com/p1683692
ابراهیم ممنوعی، ابراهیم ایزدی دربندی، مهدی راستگو، محمدعلی باغستانی، محمدحسن زاده خیاط، بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgare و کلزا Brassica napus. دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 1395؛ 12(1): 79-96. magiran.com/p1683692
Ebrahim Mamnoei, Ebrahim Eizadi Darbandi, Mehdi Rastgoo, Mohammad Ali Baghestani, Mohammad Hassan Zade, Evaluating the Effects of soil Residue of Nicosulfuron Herbicide on Wheat (Triticum aestivum), Barley (Hordeum vulgare) and Rapeseed (Brassica napus), Iranian Journal of Weed Science, 2016; 12(1): 79-96. magiran.com/p1683692
ابراهیم ممنوعی، ابراهیم ایزدی دربندی، مهدی راستگو، محمدعلی باغستانی، محمدحسن زاده خیاط، "بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgare و کلزا Brassica napus"، دوفصلنامه دانش علفهای هرز 12، شماره 1 (1395): 79-96. magiran.com/p1683692
Ebrahim Mamnoei, Ebrahim Eizadi Darbandi, Mehdi Rastgoo, Mohammad Ali Baghestani, Mohammad Hassan Zade, "Evaluating the Effects of soil Residue of Nicosulfuron Herbicide on Wheat (Triticum aestivum), Barley (Hordeum vulgare) and Rapeseed (Brassica napus)", Iranian Journal of Weed Science 12, no.1 (2016): 79-96. magiran.com/p1683692
ابراهیم ممنوعی، ابراهیم ایزدی دربندی، مهدی راستگو، محمدعلی باغستانی، محمدحسن زاده خیاط، (1395). 'بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgare و کلزا Brassica napus'، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 12(1)، صص.79-96. magiran.com/p1683692
Ebrahim Mamnoei, Ebrahim Eizadi Darbandi, Mehdi Rastgoo, Mohammad Ali Baghestani, Mohammad Hassan Zade, (2016). 'Evaluating the Effects of soil Residue of Nicosulfuron Herbicide on Wheat (Triticum aestivum), Barley (Hordeum vulgare) and Rapeseed (Brassica napus)', Iranian Journal of Weed Science, 12(1), pp.79-96. magiran.com/p1683692
ابراهیم ممنوعی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدحسن زاده خیاط. "بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر گندم Triticum aestivum، جو Hordeum vulgare و کلزا Brassica napus". دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 12 ،1 ، 1395، 79-96. magiran.com/p1683692
Ebrahim Mamnoei; Ebrahim Eizadi Darbandi; Mehdi Rastgoo; Mohammad Ali Baghestani; Mohammad Hassan Zade. "Evaluating the Effects of soil Residue of Nicosulfuron Herbicide on Wheat (Triticum aestivum), Barley (Hordeum vulgare) and Rapeseed (Brassica napus)", Iranian Journal of Weed Science, 12, 1, 2016, 79-96. magiran.com/p1683692
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال