ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیروان بابایی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی، سهیلا محمدی، (1395). مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 12(1)، 107-119. magiran.com/p1683693
Sirvan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammad Ali Baghestani, Mohammad Reza Naghavi, Sohila Mohammadi, (2016). Analysis of Genetic Diversity in Wild barley (Horedeum spontaneum) Populations by Using SSR Marker, Iranian Journal of Weed Science, 12(1), 107-119. magiran.com/p1683693
سیروان بابایی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی، سهیلا محمدی، مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR. دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 1395؛ 12(1): 107-119. magiran.com/p1683693
Sirvan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammad Ali Baghestani, Mohammad Reza Naghavi, Sohila Mohammadi, Analysis of Genetic Diversity in Wild barley (Horedeum spontaneum) Populations by Using SSR Marker, Iranian Journal of Weed Science, 2016; 12(1): 107-119. magiran.com/p1683693
سیروان بابایی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی، سهیلا محمدی، "مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR"، دوفصلنامه دانش علفهای هرز 12، شماره 1 (1395): 107-119. magiran.com/p1683693
Sirvan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammad Ali Baghestani, Mohammad Reza Naghavi, Sohila Mohammadi, "Analysis of Genetic Diversity in Wild barley (Horedeum spontaneum) Populations by Using SSR Marker", Iranian Journal of Weed Science 12, no.1 (2016): 107-119. magiran.com/p1683693
سیروان بابایی، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی، محمدرضا نقوی، سهیلا محمدی، (1395). 'مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR'، دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 12(1)، صص.107-119. magiran.com/p1683693
Sirvan Babaei, Hassan Alizadeh, Mohammad Ali Baghestani, Mohammad Reza Naghavi, Sohila Mohammadi, (2016). 'Analysis of Genetic Diversity in Wild barley (Horedeum spontaneum) Populations by Using SSR Marker', Iranian Journal of Weed Science, 12(1), pp.107-119. magiran.com/p1683693
سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدرضا نقوی؛ سهیلا محمدی. "مطالعه تفاوت ژنتیکی توده های مختلف علف هرز جو دره Hordeum spontaneum با استفاده از نشانگر SSR". دوفصلنامه دانش علفهای هرز، 12 ،1 ، 1395، 107-119. magiran.com/p1683693
Sirvan Babaei; Hassan Alizadeh; Mohammad Ali Baghestani; Mohammad Reza Naghavi; Sohila Mohammadi. "Analysis of Genetic Diversity in Wild barley (Horedeum spontaneum) Populations by Using SSR Marker", Iranian Journal of Weed Science, 12, 1, 2016, 107-119. magiran.com/p1683693
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال