ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید هادی حسینی، (1395). بررسی نقش نورپردازی منظر پیاده راه ها در افزایش کیفیت پیاده روی شهروندان (نمونه موردی: پیاده راه خیابان ساحلی قم)، مجله پژوهشهای منظر شهر، 3(6)، 123. magiran.com/p1683789
Seyyed Hadi Hosseini, (2017). Study the role of lighting Pedestrian Landscape in increasing the quality of citizens walking, Journal of Urban Landscape Research, 3(6), 123. magiran.com/p1683789
سید هادی حسینی، بررسی نقش نورپردازی منظر پیاده راه ها در افزایش کیفیت پیاده روی شهروندان (نمونه موردی: پیاده راه خیابان ساحلی قم). مجله پژوهشهای منظر شهر، 1395؛ 3(6): 123. magiran.com/p1683789
Seyyed Hadi Hosseini, Study the role of lighting Pedestrian Landscape in increasing the quality of citizens walking, Journal of Urban Landscape Research, 2017; 3(6): 123. magiran.com/p1683789
سید هادی حسینی، "بررسی نقش نورپردازی منظر پیاده راه ها در افزایش کیفیت پیاده روی شهروندان (نمونه موردی: پیاده راه خیابان ساحلی قم)"، مجله پژوهشهای منظر شهر 3، شماره 6 (1395): 123. magiran.com/p1683789
Seyyed Hadi Hosseini, "Study the role of lighting Pedestrian Landscape in increasing the quality of citizens walking", Journal of Urban Landscape Research 3, no.6 (2017): 123. magiran.com/p1683789
سید هادی حسینی، (1395). 'بررسی نقش نورپردازی منظر پیاده راه ها در افزایش کیفیت پیاده روی شهروندان (نمونه موردی: پیاده راه خیابان ساحلی قم)'، مجله پژوهشهای منظر شهر، 3(6)، صص.123. magiran.com/p1683789
Seyyed Hadi Hosseini, (2017). 'Study the role of lighting Pedestrian Landscape in increasing the quality of citizens walking', Journal of Urban Landscape Research, 3(6), pp.123. magiran.com/p1683789
سید هادی حسینی. "بررسی نقش نورپردازی منظر پیاده راه ها در افزایش کیفیت پیاده روی شهروندان (نمونه موردی: پیاده راه خیابان ساحلی قم)". مجله پژوهشهای منظر شهر، 3 ،6 ، 1395، 123. magiran.com/p1683789
Seyyed Hadi Hosseini. "Study the role of lighting Pedestrian Landscape in increasing the quality of citizens walking", Journal of Urban Landscape Research, 3, 6, 2017, 123. magiran.com/p1683789
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال