ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید ملکی، محمدرضا امیری فهلیانی، سمیرا مرادی مفرد، مجید بوستانی، (1395). نقش مدل KANO در ارزیابی کیفیت فضای های عمومی شهری با سنجش مولفه های موثر بر سطح سلامت و رفاه جوامع شهری، مجله پژوهشهای منظر شهر، 3(6)، 7. magiran.com/p1683798
Saeed Maleki, Mohammad Reza Amiri Fahlyiani, Samira Moradi Mofrad, Majid Boustani, (2017). The role of the Kano model in Evaluate the Quality of Urban Public Space Using Components Affecting of Health Level and Welfare of Urban Communities, Journal of Urban Landscape Research, 3(6), 7. magiran.com/p1683798
سعید ملکی، محمدرضا امیری فهلیانی، سمیرا مرادی مفرد، مجید بوستانی، نقش مدل KANO در ارزیابی کیفیت فضای های عمومی شهری با سنجش مولفه های موثر بر سطح سلامت و رفاه جوامع شهری. مجله پژوهشهای منظر شهر، 1395؛ 3(6): 7. magiran.com/p1683798
Saeed Maleki, Mohammad Reza Amiri Fahlyiani, Samira Moradi Mofrad, Majid Boustani, The role of the Kano model in Evaluate the Quality of Urban Public Space Using Components Affecting of Health Level and Welfare of Urban Communities, Journal of Urban Landscape Research, 2017; 3(6): 7. magiran.com/p1683798
سعید ملکی، محمدرضا امیری فهلیانی، سمیرا مرادی مفرد، مجید بوستانی، "نقش مدل KANO در ارزیابی کیفیت فضای های عمومی شهری با سنجش مولفه های موثر بر سطح سلامت و رفاه جوامع شهری"، مجله پژوهشهای منظر شهر 3، شماره 6 (1395): 7. magiran.com/p1683798
Saeed Maleki, Mohammad Reza Amiri Fahlyiani, Samira Moradi Mofrad, Majid Boustani, "The role of the Kano model in Evaluate the Quality of Urban Public Space Using Components Affecting of Health Level and Welfare of Urban Communities", Journal of Urban Landscape Research 3, no.6 (2017): 7. magiran.com/p1683798
سعید ملکی، محمدرضا امیری فهلیانی، سمیرا مرادی مفرد، مجید بوستانی، (1395). 'نقش مدل KANO در ارزیابی کیفیت فضای های عمومی شهری با سنجش مولفه های موثر بر سطح سلامت و رفاه جوامع شهری'، مجله پژوهشهای منظر شهر، 3(6)، صص.7. magiran.com/p1683798
Saeed Maleki, Mohammad Reza Amiri Fahlyiani, Samira Moradi Mofrad, Majid Boustani, (2017). 'The role of the Kano model in Evaluate the Quality of Urban Public Space Using Components Affecting of Health Level and Welfare of Urban Communities', Journal of Urban Landscape Research, 3(6), pp.7. magiran.com/p1683798
سعید ملکی؛ محمدرضا امیری فهلیانی؛ سمیرا مرادی مفرد؛ مجید بوستانی. "نقش مدل KANO در ارزیابی کیفیت فضای های عمومی شهری با سنجش مولفه های موثر بر سطح سلامت و رفاه جوامع شهری". مجله پژوهشهای منظر شهر، 3 ،6 ، 1395، 7. magiran.com/p1683798
Saeed Maleki; Mohammad Reza Amiri Fahlyiani; Samira Moradi Mofrad; Majid Boustani. "The role of the Kano model in Evaluate the Quality of Urban Public Space Using Components Affecting of Health Level and Welfare of Urban Communities", Journal of Urban Landscape Research, 3, 6, 2017, 7. magiran.com/p1683798
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال