ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا محمد علی نژاد، جلال دهقان نیا ، سید حسین جلالی، (1396). تاثیر فرکانس های تلفیقی و ترکیب های زمانی متفاوت امواج فراصوت روی دفع رطوبت طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14(2)، 155-169. magiran.com/p1684799
Mohammadalinejhad S., Dehghannya J. , Jalali Sh, (2017). Influence of combined frequencies and various applied time combinations of ultrasound waves on moisture loss during frying of potato strips, Food Science and Technology, 14(2), 155-169. magiran.com/p1684799
سمیرا محمد علی نژاد، جلال دهقان نیا ، سید حسین جلالی، تاثیر فرکانس های تلفیقی و ترکیب های زمانی متفاوت امواج فراصوت روی دفع رطوبت طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1396؛ 14(2): 155-169. magiran.com/p1684799
Mohammadalinejhad S., Dehghannya J. , Jalali Sh, Influence of combined frequencies and various applied time combinations of ultrasound waves on moisture loss during frying of potato strips, Food Science and Technology, 2017; 14(2): 155-169. magiran.com/p1684799
سمیرا محمد علی نژاد، جلال دهقان نیا ، سید حسین جلالی، "تاثیر فرکانس های تلفیقی و ترکیب های زمانی متفاوت امواج فراصوت روی دفع رطوبت طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 14، شماره 2 (1396): 155-169. magiran.com/p1684799
Mohammadalinejhad S., Dehghannya J. , Jalali Sh, "Influence of combined frequencies and various applied time combinations of ultrasound waves on moisture loss during frying of potato strips", Food Science and Technology 14, no.2 (2017): 155-169. magiran.com/p1684799
سمیرا محمد علی نژاد، جلال دهقان نیا ، سید حسین جلالی، (1396). 'تاثیر فرکانس های تلفیقی و ترکیب های زمانی متفاوت امواج فراصوت روی دفع رطوبت طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14(2)، صص.155-169. magiran.com/p1684799
Mohammadalinejhad S., Dehghannya J. , Jalali Sh, (2017). 'Influence of combined frequencies and various applied time combinations of ultrasound waves on moisture loss during frying of potato strips', Food Science and Technology, 14(2), pp.155-169. magiran.com/p1684799
سمیرا محمد علی نژاد؛ جلال دهقان نیا ؛ سید حسین جلالی. "تاثیر فرکانس های تلفیقی و ترکیب های زمانی متفاوت امواج فراصوت روی دفع رطوبت طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 14 ،2 ، 1396، 155-169. magiran.com/p1684799
Mohammadalinejhad S.; Dehghannya J. ; Jalali Sh. "Influence of combined frequencies and various applied time combinations of ultrasound waves on moisture loss during frying of potato strips", Food Science and Technology, 14, 2, 2017, 155-169. magiran.com/p1684799
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال