ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خداداد مصطفوی، محمدرضا اوراضی زاده، اباذر رجبی، (1395). تجزیه پایداری عملکرد ریشه در ارقام چغندرقند (Beta Vulgaris) با استفاده از روش گرافیکی بای پلات، فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 12(4)، 1-13. magiran.com/p1684839
K. Mostafavi , M. R. Orazizadeh, A. Rajabi, (2017). Stability Analysis for Root Yield in Sugar Beet Varieties (Beta Vulgaris) Using Biplot Graphical Method, Journal of Agronomy and Plant Breeding, 12(4), 1-13. magiran.com/p1684839
خداداد مصطفوی، محمدرضا اوراضی زاده، اباذر رجبی، تجزیه پایداری عملکرد ریشه در ارقام چغندرقند (Beta Vulgaris) با استفاده از روش گرافیکی بای پلات. فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 1395؛ 12(4): 1-13. magiran.com/p1684839
K. Mostafavi , M. R. Orazizadeh, A. Rajabi, Stability Analysis for Root Yield in Sugar Beet Varieties (Beta Vulgaris) Using Biplot Graphical Method, Journal of Agronomy and Plant Breeding, 2017; 12(4): 1-13. magiran.com/p1684839
خداداد مصطفوی، محمدرضا اوراضی زاده، اباذر رجبی، "تجزیه پایداری عملکرد ریشه در ارقام چغندرقند (Beta Vulgaris) با استفاده از روش گرافیکی بای پلات"، فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 12، شماره 4 (1395): 1-13. magiran.com/p1684839
K. Mostafavi , M. R. Orazizadeh, A. Rajabi, "Stability Analysis for Root Yield in Sugar Beet Varieties (Beta Vulgaris) Using Biplot Graphical Method", Journal of Agronomy and Plant Breeding 12, no.4 (2017): 1-13. magiran.com/p1684839
خداداد مصطفوی، محمدرضا اوراضی زاده، اباذر رجبی، (1395). 'تجزیه پایداری عملکرد ریشه در ارقام چغندرقند (Beta Vulgaris) با استفاده از روش گرافیکی بای پلات'، فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 12(4)، صص.1-13. magiran.com/p1684839
K. Mostafavi , M. R. Orazizadeh, A. Rajabi, (2017). 'Stability Analysis for Root Yield in Sugar Beet Varieties (Beta Vulgaris) Using Biplot Graphical Method', Journal of Agronomy and Plant Breeding, 12(4), pp.1-13. magiran.com/p1684839
خداداد مصطفوی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ اباذر رجبی. "تجزیه پایداری عملکرد ریشه در ارقام چغندرقند (Beta Vulgaris) با استفاده از روش گرافیکی بای پلات". فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 12 ،4 ، 1395، 1-13. magiran.com/p1684839
K. Mostafavi ; M. R. Orazizadeh; A. Rajabi. "Stability Analysis for Root Yield in Sugar Beet Varieties (Beta Vulgaris) Using Biplot Graphical Method", Journal of Agronomy and Plant Breeding, 12, 4, 2017, 1-13. magiran.com/p1684839
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال