ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرمسعود شهرام نیا، حوا ابراهیمی پور، رضا محموداوغلی، مجید ملکان، (1396). سنجش تاثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 28(1)، 19-32. magiran.com/p1685192
Amirmasoud Shahramnia, Havva Ebrahimipour, Reza Mahmoud Oghli, Majid Malekan, (2017). Evaluation The Impact of Social Networks on Political Participation, Case Study: Mazandaran University, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 28(1), 19-32. magiran.com/p1685192
امیرمسعود شهرام نیا، حوا ابراهیمی پور، رضا محموداوغلی، مجید ملکان، سنجش تاثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 1396؛ 28(1): 19-32. magiran.com/p1685192
Amirmasoud Shahramnia, Havva Ebrahimipour, Reza Mahmoud Oghli, Majid Malekan, Evaluation The Impact of Social Networks on Political Participation, Case Study: Mazandaran University, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 2017; 28(1): 19-32. magiran.com/p1685192
امیرمسعود شهرام نیا، حوا ابراهیمی پور، رضا محموداوغلی، مجید ملکان، "سنجش تاثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 28، شماره 1 (1396): 19-32. magiran.com/p1685192
Amirmasoud Shahramnia, Havva Ebrahimipour, Reza Mahmoud Oghli, Majid Malekan, "Evaluation The Impact of Social Networks on Political Participation, Case Study: Mazandaran University", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan 28, no.1 (2017): 19-32. magiran.com/p1685192
امیرمسعود شهرام نیا، حوا ابراهیمی پور، رضا محموداوغلی، مجید ملکان، (1396). 'سنجش تاثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران'، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 28(1)، صص.19-32. magiran.com/p1685192
Amirmasoud Shahramnia, Havva Ebrahimipour, Reza Mahmoud Oghli, Majid Malekan, (2017). 'Evaluation The Impact of Social Networks on Political Participation, Case Study: Mazandaran University', Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 28(1), pp.19-32. magiran.com/p1685192
امیرمسعود شهرام نیا؛ حوا ابراهیمی پور؛ رضا محموداوغلی؛ مجید ملکان. "سنجش تاثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران". فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 28 ،1 ، 1396، 19-32. magiran.com/p1685192
Amirmasoud Shahramnia; Havva Ebrahimipour; Reza Mahmoud Oghli; Majid Malekan. "Evaluation The Impact of Social Networks on Political Participation, Case Study: Mazandaran University", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 28, 1, 2017, 19-32. magiran.com/p1685192
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال