ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرج الله هدایت نیا، (1395). کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده، فصلنامه حقوق اسلامی، 13(51)، 41. magiran.com/p1687216
Farajollah Hedayatnia, (2017). Functions of Principle of Chastity ( Ifaf) in Family Law, Islamic Law, 13(51), 41. magiran.com/p1687216
فرج الله هدایت نیا، کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده. فصلنامه حقوق اسلامی، 1395؛ 13(51): 41. magiran.com/p1687216
Farajollah Hedayatnia, Functions of Principle of Chastity ( Ifaf) in Family Law, Islamic Law, 2017; 13(51): 41. magiran.com/p1687216
فرج الله هدایت نیا، "کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده"، فصلنامه حقوق اسلامی 13، شماره 51 (1395): 41. magiran.com/p1687216
Farajollah Hedayatnia, "Functions of Principle of Chastity ( Ifaf) in Family Law", Islamic Law 13, no.51 (2017): 41. magiran.com/p1687216
فرج الله هدایت نیا، (1395). 'کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده'، فصلنامه حقوق اسلامی، 13(51)، صص.41. magiran.com/p1687216
Farajollah Hedayatnia, (2017). 'Functions of Principle of Chastity ( Ifaf) in Family Law', Islamic Law, 13(51), pp.41. magiran.com/p1687216
فرج الله هدایت نیا. "کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده". فصلنامه حقوق اسلامی، 13 ،51 ، 1395، 41. magiran.com/p1687216
Farajollah Hedayatnia. "Functions of Principle of Chastity ( Ifaf) in Family Law", Islamic Law, 13, 51, 2017, 41. magiran.com/p1687216
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال