ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف محمدی، سید ابوالقاسم محمدی ، محمد مقدم، مظفر روستایی، (1395). شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده عملکرد دانه، طول و عرض برگ پرچم و برگ دوم در گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، فصلنامه تحقیقات غلات، 6(3)، 271-282. magiran.com/p1687648
Yousef Mohammadi, Seyyed Abolghasem Mohammadi , Mohammad Moghaddam, Mozaffar Rostaei, (2017). Identification of molecular markers linked to the genes controlling width and length flag and scond leaves and grain yield in bread wheat under rainfed and supplementary irrigation conditions, A Quarterly Journal Cereal Research, 6(3), 271-282. magiran.com/p1687648
یوسف محمدی، سید ابوالقاسم محمدی ، محمد مقدم، مظفر روستایی، شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده عملکرد دانه، طول و عرض برگ پرچم و برگ دوم در گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی. فصلنامه تحقیقات غلات، 1395؛ 6(3): 271-282. magiran.com/p1687648
Yousef Mohammadi, Seyyed Abolghasem Mohammadi , Mohammad Moghaddam, Mozaffar Rostaei, Identification of molecular markers linked to the genes controlling width and length flag and scond leaves and grain yield in bread wheat under rainfed and supplementary irrigation conditions, A Quarterly Journal Cereal Research, 2017; 6(3): 271-282. magiran.com/p1687648
یوسف محمدی، سید ابوالقاسم محمدی ، محمد مقدم، مظفر روستایی، "شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده عملکرد دانه، طول و عرض برگ پرچم و برگ دوم در گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی"، فصلنامه تحقیقات غلات 6، شماره 3 (1395): 271-282. magiran.com/p1687648
Yousef Mohammadi, Seyyed Abolghasem Mohammadi , Mohammad Moghaddam, Mozaffar Rostaei, "Identification of molecular markers linked to the genes controlling width and length flag and scond leaves and grain yield in bread wheat under rainfed and supplementary irrigation conditions", A Quarterly Journal Cereal Research 6, no.3 (2017): 271-282. magiran.com/p1687648
یوسف محمدی، سید ابوالقاسم محمدی ، محمد مقدم، مظفر روستایی، (1395). 'شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده عملکرد دانه، طول و عرض برگ پرچم و برگ دوم در گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی'، فصلنامه تحقیقات غلات، 6(3)، صص.271-282. magiran.com/p1687648
Yousef Mohammadi, Seyyed Abolghasem Mohammadi , Mohammad Moghaddam, Mozaffar Rostaei, (2017). 'Identification of molecular markers linked to the genes controlling width and length flag and scond leaves and grain yield in bread wheat under rainfed and supplementary irrigation conditions', A Quarterly Journal Cereal Research, 6(3), pp.271-282. magiran.com/p1687648
یوسف محمدی؛ سید ابوالقاسم محمدی ؛ محمد مقدم؛ مظفر روستایی. "شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده عملکرد دانه، طول و عرض برگ پرچم و برگ دوم در گندم نان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی". فصلنامه تحقیقات غلات، 6 ،3 ، 1395، 271-282. magiran.com/p1687648
Yousef Mohammadi; Seyyed Abolghasem Mohammadi ; Mohammad Moghaddam; Mozaffar Rostaei. "Identification of molecular markers linked to the genes controlling width and length flag and scond leaves and grain yield in bread wheat under rainfed and supplementary irrigation conditions", A Quarterly Journal Cereal Research, 6, 3, 2017, 271-282. magiran.com/p1687648
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال