ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن متین پور، حمید پورشریفی، رسول حشمتی، رومینا حبیبی، نگار یمین، متانت قناتی، (1395). رابطه کمال گرایی با عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشات وسواسی، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 4(3)، 1-7. magiran.com/p1687750
Bahman Matinpour, Hamid Poursharifi, Rasoul Heshmati, Romina Habibi, Negar Yamin, Metanat Qanati, (2016). The relationship between perfectionism, positive and negative affection and suicidal ideation in students with obsessive tendencies, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 4(3), 1-7. magiran.com/p1687750
بهمن متین پور، حمید پورشریفی، رسول حشمتی، رومینا حبیبی، نگار یمین، متانت قناتی، رابطه کمال گرایی با عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشات وسواسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1395؛ 4(3): 1-7. magiran.com/p1687750
Bahman Matinpour, Hamid Poursharifi, Rasoul Heshmati, Romina Habibi, Negar Yamin, Metanat Qanati, The relationship between perfectionism, positive and negative affection and suicidal ideation in students with obsessive tendencies, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2016; 4(3): 1-7. magiran.com/p1687750
بهمن متین پور، حمید پورشریفی، رسول حشمتی، رومینا حبیبی، نگار یمین، متانت قناتی، "رابطه کمال گرایی با عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشات وسواسی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 4، شماره 3 (1395): 1-7. magiran.com/p1687750
Bahman Matinpour, Hamid Poursharifi, Rasoul Heshmati, Romina Habibi, Negar Yamin, Metanat Qanati, "The relationship between perfectionism, positive and negative affection and suicidal ideation in students with obsessive tendencies", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 4, no.3 (2016): 1-7. magiran.com/p1687750
بهمن متین پور، حمید پورشریفی، رسول حشمتی، رومینا حبیبی، نگار یمین، متانت قناتی، (1395). 'رابطه کمال گرایی با عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشات وسواسی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 4(3)، صص.1-7. magiran.com/p1687750
Bahman Matinpour, Hamid Poursharifi, Rasoul Heshmati, Romina Habibi, Negar Yamin, Metanat Qanati, (2016). 'The relationship between perfectionism, positive and negative affection and suicidal ideation in students with obsessive tendencies', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 4(3), pp.1-7. magiran.com/p1687750
بهمن متین پور؛ حمید پورشریفی؛ رسول حشمتی؛ رومینا حبیبی؛ نگار یمین؛ متانت قناتی. "رابطه کمال گرایی با عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشات وسواسی". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 4 ،3 ، 1395، 1-7. magiran.com/p1687750
Bahman Matinpour; Hamid Poursharifi; Rasoul Heshmati; Romina Habibi; Negar Yamin; Metanat Qanati. "The relationship between perfectionism, positive and negative affection and suicidal ideation in students with obsessive tendencies", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 4, 3, 2016, 1-7. magiran.com/p1687750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال