ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سامان باقری، حمیدرضا علیزاده، مهدی آزادوار، امیررضا امیرمیجانی، (1395). بررسی برخی ویژگی های بیوکنترلی باکتری های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، 325-340. magiran.com/p1688364
Saman Bagheri, Hamidreza Alizadeh , Mehdi Azadvar, Amirreza Amirmijani, (2017). Evaluation of biocontrol characteristics of antagonistic bacteria isolated from cucumber rhizosphere against Sclerotinia sclerotiorum and Pythium aphanidermatum, Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), 325-340. magiran.com/p1688364
سامان باقری، حمیدرضا علیزاده، مهدی آزادوار، امیررضا امیرمیجانی، بررسی برخی ویژگی های بیوکنترلی باکتری های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1395؛ 47(2): 325-340. magiran.com/p1688364
Saman Bagheri, Hamidreza Alizadeh , Mehdi Azadvar, Amirreza Amirmijani, Evaluation of biocontrol characteristics of antagonistic bacteria isolated from cucumber rhizosphere against Sclerotinia sclerotiorum and Pythium aphanidermatum, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2017; 47(2): 325-340. magiran.com/p1688364
سامان باقری، حمیدرضا علیزاده، مهدی آزادوار، امیررضا امیرمیجانی، "بررسی برخی ویژگی های بیوکنترلی باکتری های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 47، شماره 2 (1395): 325-340. magiran.com/p1688364
Saman Bagheri, Hamidreza Alizadeh , Mehdi Azadvar, Amirreza Amirmijani, "Evaluation of biocontrol characteristics of antagonistic bacteria isolated from cucumber rhizosphere against Sclerotinia sclerotiorum and Pythium aphanidermatum", Iranian Journal of Plant Protection Science 47, no.2 (2017): 325-340. magiran.com/p1688364
سامان باقری، حمیدرضا علیزاده، مهدی آزادوار، امیررضا امیرمیجانی، (1395). 'بررسی برخی ویژگی های بیوکنترلی باکتری های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، صص.325-340. magiran.com/p1688364
Saman Bagheri, Hamidreza Alizadeh , Mehdi Azadvar, Amirreza Amirmijani, (2017). 'Evaluation of biocontrol characteristics of antagonistic bacteria isolated from cucumber rhizosphere against Sclerotinia sclerotiorum and Pythium aphanidermatum', Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), pp.325-340. magiran.com/p1688364
سامان باقری؛ حمیدرضا علیزاده؛ مهدی آزادوار؛ امیررضا امیرمیجانی. "بررسی برخی ویژگی های بیوکنترلی باکتری های آنتاگونیست جداشده از ریزوسفر خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum و Pythium aphanidermatum". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47 ،2 ، 1395، 325-340. magiran.com/p1688364
Saman Bagheri; Hamidreza Alizadeh ; Mehdi Azadvar; Amirreza Amirmijani. "Evaluation of biocontrol characteristics of antagonistic bacteria isolated from cucumber rhizosphere against Sclerotinia sclerotiorum and Pythium aphanidermatum", Iranian Journal of Plant Protection Science, 47, 2, 2017, 325-340. magiran.com/p1688364
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال