ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید فلاح زاده ممقانی، علی علیزاده علی آبادی، اکبر شیرزاد، (1395). غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایه تولید سیدروفور و القای تولید اتیلن گیاه برای القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری باکتریایی نواری برگ گندم، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، 277-292. magiran.com/p1688368
Vahid Fallahzadeh Mamaghani , Ali Alizadeh Aliabadi, Akbar Shirzad, (2017). Screening of fluorescent pseudomonads based on production of siderophore and induction of plant ethylene production for induction of systemic resistance against wheat bacterial leaf streak, Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), 277-292. magiran.com/p1688368
وحید فلاح زاده ممقانی، علی علیزاده علی آبادی، اکبر شیرزاد، غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایه تولید سیدروفور و القای تولید اتیلن گیاه برای القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری باکتریایی نواری برگ گندم. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1395؛ 47(2): 277-292. magiran.com/p1688368
Vahid Fallahzadeh Mamaghani , Ali Alizadeh Aliabadi, Akbar Shirzad, Screening of fluorescent pseudomonads based on production of siderophore and induction of plant ethylene production for induction of systemic resistance against wheat bacterial leaf streak, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2017; 47(2): 277-292. magiran.com/p1688368
وحید فلاح زاده ممقانی، علی علیزاده علی آبادی، اکبر شیرزاد، "غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایه تولید سیدروفور و القای تولید اتیلن گیاه برای القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری باکتریایی نواری برگ گندم"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 47، شماره 2 (1395): 277-292. magiran.com/p1688368
Vahid Fallahzadeh Mamaghani , Ali Alizadeh Aliabadi, Akbar Shirzad, "Screening of fluorescent pseudomonads based on production of siderophore and induction of plant ethylene production for induction of systemic resistance against wheat bacterial leaf streak", Iranian Journal of Plant Protection Science 47, no.2 (2017): 277-292. magiran.com/p1688368
وحید فلاح زاده ممقانی، علی علیزاده علی آبادی، اکبر شیرزاد، (1395). 'غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایه تولید سیدروفور و القای تولید اتیلن گیاه برای القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری باکتریایی نواری برگ گندم'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، صص.277-292. magiran.com/p1688368
Vahid Fallahzadeh Mamaghani , Ali Alizadeh Aliabadi, Akbar Shirzad, (2017). 'Screening of fluorescent pseudomonads based on production of siderophore and induction of plant ethylene production for induction of systemic resistance against wheat bacterial leaf streak', Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), pp.277-292. magiran.com/p1688368
وحید فلاح زاده ممقانی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ اکبر شیرزاد. "غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایه تولید سیدروفور و القای تولید اتیلن گیاه برای القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری باکتریایی نواری برگ گندم". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47 ،2 ، 1395، 277-292. magiran.com/p1688368
Vahid Fallahzadeh Mamaghani ; Ali Alizadeh Aliabadi; Akbar Shirzad. "Screening of fluorescent pseudomonads based on production of siderophore and induction of plant ethylene production for induction of systemic resistance against wheat bacterial leaf streak", Iranian Journal of Plant Protection Science, 47, 2, 2017, 277-292. magiran.com/p1688368
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال