ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیرین پریزاد، اکبر دیزجی، مینا کوهی حبیبی، غلامحسین مصاحبی محمدی، سیامک کلانتری، فاطمه ایزدپناه، (1395). شناسایی و بررسی برخی از ویژگی های ویروس آلوده کننده زعفران (Crocus sativus) در ایران، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، 263-275. magiran.com/p1688369
Shirin Parizad, Akbar Dizadji , Mina Koohi Habibi, Gholam Hossein Mosahebi Mohammadi, Siamak Kalantari, Fatemeh Izadpanah, (2017). Identification and partial characterization of the virus infecting saffron (Crocus sativus) in Iran, Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), 263-275. magiran.com/p1688369
شیرین پریزاد، اکبر دیزجی، مینا کوهی حبیبی، غلامحسین مصاحبی محمدی، سیامک کلانتری، فاطمه ایزدپناه، شناسایی و بررسی برخی از ویژگی های ویروس آلوده کننده زعفران (Crocus sativus) در ایران. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1395؛ 47(2): 263-275. magiran.com/p1688369
Shirin Parizad, Akbar Dizadji , Mina Koohi Habibi, Gholam Hossein Mosahebi Mohammadi, Siamak Kalantari, Fatemeh Izadpanah, Identification and partial characterization of the virus infecting saffron (Crocus sativus) in Iran, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2017; 47(2): 263-275. magiran.com/p1688369
شیرین پریزاد، اکبر دیزجی، مینا کوهی حبیبی، غلامحسین مصاحبی محمدی، سیامک کلانتری، فاطمه ایزدپناه، "شناسایی و بررسی برخی از ویژگی های ویروس آلوده کننده زعفران (Crocus sativus) در ایران"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 47، شماره 2 (1395): 263-275. magiran.com/p1688369
Shirin Parizad, Akbar Dizadji , Mina Koohi Habibi, Gholam Hossein Mosahebi Mohammadi, Siamak Kalantari, Fatemeh Izadpanah, "Identification and partial characterization of the virus infecting saffron (Crocus sativus) in Iran", Iranian Journal of Plant Protection Science 47, no.2 (2017): 263-275. magiran.com/p1688369
شیرین پریزاد، اکبر دیزجی، مینا کوهی حبیبی، غلامحسین مصاحبی محمدی، سیامک کلانتری، فاطمه ایزدپناه، (1395). 'شناسایی و بررسی برخی از ویژگی های ویروس آلوده کننده زعفران (Crocus sativus) در ایران'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، صص.263-275. magiran.com/p1688369
Shirin Parizad, Akbar Dizadji , Mina Koohi Habibi, Gholam Hossein Mosahebi Mohammadi, Siamak Kalantari, Fatemeh Izadpanah, (2017). 'Identification and partial characterization of the virus infecting saffron (Crocus sativus) in Iran', Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), pp.263-275. magiran.com/p1688369
شیرین پریزاد؛ اکبر دیزجی؛ مینا کوهی حبیبی؛ غلامحسین مصاحبی محمدی؛ سیامک کلانتری؛ فاطمه ایزدپناه. "شناسایی و بررسی برخی از ویژگی های ویروس آلوده کننده زعفران (Crocus sativus) در ایران". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47 ،2 ، 1395، 263-275. magiran.com/p1688369
Shirin Parizad; Akbar Dizadji ; Mina Koohi Habibi; Gholam Hossein Mosahebi Mohammadi; Siamak Kalantari; Fatemeh Izadpanah. "Identification and partial characterization of the virus infecting saffron (Crocus sativus) in Iran", Iranian Journal of Plant Protection Science, 47, 2, 2017, 263-275. magiran.com/p1688369
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال