ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدی اردستانی رستمی، عزیز شیخی گرجان، عباس ارباب، مهران جواد زاده، (1395). کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنه درخت، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، 253-261. magiran.com/p1688370
Hoda Ardestanirostami, Aziz Sheikhigarjan, Abbas Arbab, Mehran Javadzadeh, (2017). Control of pear psylla, Cacopsylla pyricola by trunk injection of azadirachtin and complete fertilizer, Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), 253-261. magiran.com/p1688370
هدی اردستانی رستمی، عزیز شیخی گرجان، عباس ارباب، مهران جواد زاده، کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنه درخت. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1395؛ 47(2): 253-261. magiran.com/p1688370
Hoda Ardestanirostami, Aziz Sheikhigarjan, Abbas Arbab, Mehran Javadzadeh, Control of pear psylla, Cacopsylla pyricola by trunk injection of azadirachtin and complete fertilizer, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2017; 47(2): 253-261. magiran.com/p1688370
هدی اردستانی رستمی، عزیز شیخی گرجان، عباس ارباب، مهران جواد زاده، "کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنه درخت"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 47، شماره 2 (1395): 253-261. magiran.com/p1688370
Hoda Ardestanirostami, Aziz Sheikhigarjan, Abbas Arbab, Mehran Javadzadeh, "Control of pear psylla, Cacopsylla pyricola by trunk injection of azadirachtin and complete fertilizer", Iranian Journal of Plant Protection Science 47, no.2 (2017): 253-261. magiran.com/p1688370
هدی اردستانی رستمی، عزیز شیخی گرجان، عباس ارباب، مهران جواد زاده، (1395). 'کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنه درخت'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، صص.253-261. magiran.com/p1688370
Hoda Ardestanirostami, Aziz Sheikhigarjan, Abbas Arbab, Mehran Javadzadeh, (2017). 'Control of pear psylla, Cacopsylla pyricola by trunk injection of azadirachtin and complete fertilizer', Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), pp.253-261. magiran.com/p1688370
هدی اردستانی رستمی؛ عزیز شیخی گرجان؛ عباس ارباب؛ مهران جواد زاده. "کنترل پسیل گلابی Cacopsylla pyricola با روش تزریق آزادیراکتین و کود کامل به تنه درخت". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47 ،2 ، 1395، 253-261. magiran.com/p1688370
Hoda Ardestanirostami; Aziz Sheikhigarjan; Abbas Arbab; Mehran Javadzadeh. "Control of pear psylla, Cacopsylla pyricola by trunk injection of azadirachtin and complete fertilizer", Iranian Journal of Plant Protection Science, 47, 2, 2017, 253-261. magiran.com/p1688370
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال