ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدیه شرربار، مهدی کاکایی، مرضیه صفرالهی، (1395). بررسی سازوکارها و بیان پروتئین های مرتبط با مقاومت یازده ژنوتیپ بادمجان به کنه Tetranychus urticae، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، 209-218. magiran.com/p1688374
Hedye Shararbar, Mehdi Kakaei , Marzeh Safarolahi, (2017). Study of the mechanisms and protein expression associated with the resistance of eleven eggplant genotypes to Tetranychus urticae, Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), 209-218. magiran.com/p1688374
هدیه شرربار، مهدی کاکایی، مرضیه صفرالهی، بررسی سازوکارها و بیان پروتئین های مرتبط با مقاومت یازده ژنوتیپ بادمجان به کنه Tetranychus urticae. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1395؛ 47(2): 209-218. magiran.com/p1688374
Hedye Shararbar, Mehdi Kakaei , Marzeh Safarolahi, Study of the mechanisms and protein expression associated with the resistance of eleven eggplant genotypes to Tetranychus urticae, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2017; 47(2): 209-218. magiran.com/p1688374
هدیه شرربار، مهدی کاکایی، مرضیه صفرالهی، "بررسی سازوکارها و بیان پروتئین های مرتبط با مقاومت یازده ژنوتیپ بادمجان به کنه Tetranychus urticae"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 47، شماره 2 (1395): 209-218. magiran.com/p1688374
Hedye Shararbar, Mehdi Kakaei , Marzeh Safarolahi, "Study of the mechanisms and protein expression associated with the resistance of eleven eggplant genotypes to Tetranychus urticae", Iranian Journal of Plant Protection Science 47, no.2 (2017): 209-218. magiran.com/p1688374
هدیه شرربار، مهدی کاکایی، مرضیه صفرالهی، (1395). 'بررسی سازوکارها و بیان پروتئین های مرتبط با مقاومت یازده ژنوتیپ بادمجان به کنه Tetranychus urticae'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، صص.209-218. magiran.com/p1688374
Hedye Shararbar, Mehdi Kakaei , Marzeh Safarolahi, (2017). 'Study of the mechanisms and protein expression associated with the resistance of eleven eggplant genotypes to Tetranychus urticae', Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), pp.209-218. magiran.com/p1688374
هدیه شرربار؛ مهدی کاکایی؛ مرضیه صفرالهی. "بررسی سازوکارها و بیان پروتئین های مرتبط با مقاومت یازده ژنوتیپ بادمجان به کنه Tetranychus urticae". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47 ،2 ، 1395، 209-218. magiran.com/p1688374
Hedye Shararbar; Mehdi Kakaei ; Marzeh Safarolahi. "Study of the mechanisms and protein expression associated with the resistance of eleven eggplant genotypes to Tetranychus urticae", Iranian Journal of Plant Protection Science, 47, 2, 2017, 209-218. magiran.com/p1688374
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال