ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا میررحیمی بیداخویدی، ثمین حسینی، احمد حسینی، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، (1395). بررسی ویژگی های مولکولی یک جدایه ویروس وای سیب زمینی جداشده از محصول گوجه فرنگی از شهرستان یزد بر پایه توالی قسمت هایی از ژنوم، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، 189-199. magiran.com/p1688376
Seyed Reza Mirrahimi Bidakhavidi, Samin Hosseini , Ahmad Hosseini, Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini, (2017). Molecular characterization of a Potato virus Y isolate from tomato crop in Yazd (Iran) based on sequencing of partial genome, Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), 189-199. magiran.com/p1688376
سید رضا میررحیمی بیداخویدی، ثمین حسینی، احمد حسینی، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، بررسی ویژگی های مولکولی یک جدایه ویروس وای سیب زمینی جداشده از محصول گوجه فرنگی از شهرستان یزد بر پایه توالی قسمت هایی از ژنوم. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1395؛ 47(2): 189-199. magiran.com/p1688376
Seyed Reza Mirrahimi Bidakhavidi, Samin Hosseini , Ahmad Hosseini, Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini, Molecular characterization of a Potato virus Y isolate from tomato crop in Yazd (Iran) based on sequencing of partial genome, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2017; 47(2): 189-199. magiran.com/p1688376
سید رضا میررحیمی بیداخویدی، ثمین حسینی، احمد حسینی، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، "بررسی ویژگی های مولکولی یک جدایه ویروس وای سیب زمینی جداشده از محصول گوجه فرنگی از شهرستان یزد بر پایه توالی قسمت هایی از ژنوم"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 47، شماره 2 (1395): 189-199. magiran.com/p1688376
Seyed Reza Mirrahimi Bidakhavidi, Samin Hosseini , Ahmad Hosseini, Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini, "Molecular characterization of a Potato virus Y isolate from tomato crop in Yazd (Iran) based on sequencing of partial genome", Iranian Journal of Plant Protection Science 47, no.2 (2017): 189-199. magiran.com/p1688376
سید رضا میررحیمی بیداخویدی، ثمین حسینی، احمد حسینی، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، (1395). 'بررسی ویژگی های مولکولی یک جدایه ویروس وای سیب زمینی جداشده از محصول گوجه فرنگی از شهرستان یزد بر پایه توالی قسمت هایی از ژنوم'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47(2)، صص.189-199. magiran.com/p1688376
Seyed Reza Mirrahimi Bidakhavidi, Samin Hosseini , Ahmad Hosseini, Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini, (2017). 'Molecular characterization of a Potato virus Y isolate from tomato crop in Yazd (Iran) based on sequencing of partial genome', Iranian Journal of Plant Protection Science, 47(2), pp.189-199. magiran.com/p1688376
سید رضا میررحیمی بیداخویدی؛ ثمین حسینی؛ احمد حسینی؛ سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی. "بررسی ویژگی های مولکولی یک جدایه ویروس وای سیب زمینی جداشده از محصول گوجه فرنگی از شهرستان یزد بر پایه توالی قسمت هایی از ژنوم". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 47 ،2 ، 1395، 189-199. magiran.com/p1688376
Seyed Reza Mirrahimi Bidakhavidi; Samin Hosseini ; Ahmad Hosseini; Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini. "Molecular characterization of a Potato virus Y isolate from tomato crop in Yazd (Iran) based on sequencing of partial genome", Iranian Journal of Plant Protection Science, 47, 2, 2017, 189-199. magiran.com/p1688376
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال