ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نوری آکندی، همت الله پیردشتی، یاسر یعقوبیان، ولی الله قاسمی عمران، (1396). واکنش صفات کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به مقادیر مختلف شوری در شرایط کنترل شده، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 8(29)، 9. magiran.com/p1688830
Zahra Nori Akandi, Hemmatollah Pirdashti, Yasser Yaghoubian, - Valiollah Ghasemi Omran, (2017). Response of quantitative and physiological parameters of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) medicinal plant to salinity stress under controlled conditions, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 8(29), 9. magiran.com/p1688830
زهرا نوری آکندی، همت الله پیردشتی، یاسر یعقوبیان، ولی الله قاسمی عمران، واکنش صفات کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به مقادیر مختلف شوری در شرایط کنترل شده. فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 1396؛ 8(29): 9. magiran.com/p1688830
Zahra Nori Akandi, Hemmatollah Pirdashti, Yasser Yaghoubian, - Valiollah Ghasemi Omran, Response of quantitative and physiological parameters of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) medicinal plant to salinity stress under controlled conditions, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 2017; 8(29): 9. magiran.com/p1688830
زهرا نوری آکندی، همت الله پیردشتی، یاسر یعقوبیان، ولی الله قاسمی عمران، "واکنش صفات کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به مقادیر مختلف شوری در شرایط کنترل شده"، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای 8، شماره 29 (1396): 9. magiran.com/p1688830
Zahra Nori Akandi, Hemmatollah Pirdashti, Yasser Yaghoubian, - Valiollah Ghasemi Omran, "Response of quantitative and physiological parameters of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) medicinal plant to salinity stress under controlled conditions", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology 8, no.29 (2017): 9. magiran.com/p1688830
زهرا نوری آکندی، همت الله پیردشتی، یاسر یعقوبیان، ولی الله قاسمی عمران، (1396). 'واکنش صفات کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به مقادیر مختلف شوری در شرایط کنترل شده'، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 8(29)، صص.9. magiran.com/p1688830
Zahra Nori Akandi, Hemmatollah Pirdashti, Yasser Yaghoubian, - Valiollah Ghasemi Omran, (2017). 'Response of quantitative and physiological parameters of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) medicinal plant to salinity stress under controlled conditions', Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 8(29), pp.9. magiran.com/p1688830
زهرا نوری آکندی؛ همت الله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ ولی الله قاسمی عمران. "واکنش صفات کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) به مقادیر مختلف شوری در شرایط کنترل شده". فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 8 ،29 ، 1396، 9. magiran.com/p1688830
Zahra Nori Akandi; Hemmatollah Pirdashti; Yasser Yaghoubian; - Valiollah Ghasemi Omran. "Response of quantitative and physiological parameters of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) medicinal plant to salinity stress under controlled conditions", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 8, 29, 2017, 9. magiran.com/p1688830
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال