ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سامان معروفی زاده، نرگس باقری لنکرانی، امیر الماسی حشیانی، پیام امینی، آرزو اسماعیل زاده، بهناز نوید، مریم محمدی، رضا عمانی سامانی، (1396). شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا در استان تهران در سال 1394، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(423)، 303-309. magiran.com/p1688856
Saman Maroufizadeh, Narges Bagheri Lankarani, Amir Almasi Hashiani, Payam Amini, Arezoo Esmaeilzadeh, Behnaz Navid, Maryam Mohammadi, Reza Omani Samani, (2017). Prevalence of Cesarean Section and its Related Factors among Primiparas in Tehran Province, Iran, in 2015, Journal Of Isfahan Medical School, 35(423), 303-309. magiran.com/p1688856
سامان معروفی زاده، نرگس باقری لنکرانی، امیر الماسی حشیانی، پیام امینی، آرزو اسماعیل زاده، بهناز نوید، مریم محمدی، رضا عمانی سامانی، شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا در استان تهران در سال 1394. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1396؛ 35(423): 303-309. magiran.com/p1688856
Saman Maroufizadeh, Narges Bagheri Lankarani, Amir Almasi Hashiani, Payam Amini, Arezoo Esmaeilzadeh, Behnaz Navid, Maryam Mohammadi, Reza Omani Samani, Prevalence of Cesarean Section and its Related Factors among Primiparas in Tehran Province, Iran, in 2015, Journal Of Isfahan Medical School, 2017; 35(423): 303-309. magiran.com/p1688856
سامان معروفی زاده، نرگس باقری لنکرانی، امیر الماسی حشیانی، پیام امینی، آرزو اسماعیل زاده، بهناز نوید، مریم محمدی، رضا عمانی سامانی، "شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا در استان تهران در سال 1394"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 35، شماره 423 (1396): 303-309. magiran.com/p1688856
Saman Maroufizadeh, Narges Bagheri Lankarani, Amir Almasi Hashiani, Payam Amini, Arezoo Esmaeilzadeh, Behnaz Navid, Maryam Mohammadi, Reza Omani Samani, "Prevalence of Cesarean Section and its Related Factors among Primiparas in Tehran Province, Iran, in 2015", Journal Of Isfahan Medical School 35, no.423 (2017): 303-309. magiran.com/p1688856
سامان معروفی زاده، نرگس باقری لنکرانی، امیر الماسی حشیانی، پیام امینی، آرزو اسماعیل زاده، بهناز نوید، مریم محمدی، رضا عمانی سامانی، (1396). 'شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا در استان تهران در سال 1394'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35(423)، صص.303-309. magiran.com/p1688856
Saman Maroufizadeh, Narges Bagheri Lankarani, Amir Almasi Hashiani, Payam Amini, Arezoo Esmaeilzadeh, Behnaz Navid, Maryam Mohammadi, Reza Omani Samani, (2017). 'Prevalence of Cesarean Section and its Related Factors among Primiparas in Tehran Province, Iran, in 2015', Journal Of Isfahan Medical School, 35(423), pp.303-309. magiran.com/p1688856
سامان معروفی زاده؛ نرگس باقری لنکرانی؛ امیر الماسی حشیانی؛ پیام امینی؛ آرزو اسماعیل زاده؛ بهناز نوید؛ مریم محمدی؛ رضا عمانی سامانی. "شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست زا در استان تهران در سال 1394". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 35 ،423 ، 1396، 303-309. magiran.com/p1688856
Saman Maroufizadeh; Narges Bagheri Lankarani; Amir Almasi Hashiani; Payam Amini; Arezoo Esmaeilzadeh; Behnaz Navid; Maryam Mohammadi; Reza Omani Samani. "Prevalence of Cesarean Section and its Related Factors among Primiparas in Tehran Province, Iran, in 2015", Journal Of Isfahan Medical School, 35, 423, 2017, 303-309. magiran.com/p1688856
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال