ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا رحیمی ، راهله معین، محسن موسوی، آذر پیردهقان، (1395). فراوانی علائم و نشانه های مانیا در بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I در حمله مانیا در بخش روانپزشکی بیمارستان فرشچیان شهر همدان در سال 1392، مجله علمی پژوهان، 15(1)، 18-25. magiran.com/p1689742
Alireza Rahimi , Raheleh Moein, Mohsen Mousavi, Azar Pir Dehghan, (2016). Study of frequency of signs and symptoms of mania in bipolar type 1 patients in manic episode admitted in psychiatric ward of Hamadan Farshchian Hospital in 2013, Pajouhan Scientific Journal, 15(1), 18-25. magiran.com/p1689742
علیرضا رحیمی ، راهله معین، محسن موسوی، آذر پیردهقان، فراوانی علائم و نشانه های مانیا در بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I در حمله مانیا در بخش روانپزشکی بیمارستان فرشچیان شهر همدان در سال 1392. مجله علمی پژوهان، 1395؛ 15(1): 18-25. magiran.com/p1689742
Alireza Rahimi , Raheleh Moein, Mohsen Mousavi, Azar Pir Dehghan, Study of frequency of signs and symptoms of mania in bipolar type 1 patients in manic episode admitted in psychiatric ward of Hamadan Farshchian Hospital in 2013, Pajouhan Scientific Journal, 2016; 15(1): 18-25. magiran.com/p1689742
علیرضا رحیمی ، راهله معین، محسن موسوی، آذر پیردهقان، "فراوانی علائم و نشانه های مانیا در بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I در حمله مانیا در بخش روانپزشکی بیمارستان فرشچیان شهر همدان در سال 1392"، مجله علمی پژوهان 15، شماره 1 (1395): 18-25. magiran.com/p1689742
Alireza Rahimi , Raheleh Moein, Mohsen Mousavi, Azar Pir Dehghan, "Study of frequency of signs and symptoms of mania in bipolar type 1 patients in manic episode admitted in psychiatric ward of Hamadan Farshchian Hospital in 2013", Pajouhan Scientific Journal 15, no.1 (2016): 18-25. magiran.com/p1689742
علیرضا رحیمی ، راهله معین، محسن موسوی، آذر پیردهقان، (1395). 'فراوانی علائم و نشانه های مانیا در بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I در حمله مانیا در بخش روانپزشکی بیمارستان فرشچیان شهر همدان در سال 1392'، مجله علمی پژوهان، 15(1)، صص.18-25. magiran.com/p1689742
Alireza Rahimi , Raheleh Moein, Mohsen Mousavi, Azar Pir Dehghan, (2016). 'Study of frequency of signs and symptoms of mania in bipolar type 1 patients in manic episode admitted in psychiatric ward of Hamadan Farshchian Hospital in 2013', Pajouhan Scientific Journal, 15(1), pp.18-25. magiran.com/p1689742
علیرضا رحیمی ؛ راهله معین؛ محسن موسوی؛ آذر پیردهقان. "فراوانی علائم و نشانه های مانیا در بیماران بستری مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I در حمله مانیا در بخش روانپزشکی بیمارستان فرشچیان شهر همدان در سال 1392". مجله علمی پژوهان، 15 ،1 ، 1395، 18-25. magiran.com/p1689742
Alireza Rahimi ; Raheleh Moein; Mohsen Mousavi; Azar Pir Dehghan. "Study of frequency of signs and symptoms of mania in bipolar type 1 patients in manic episode admitted in psychiatric ward of Hamadan Farshchian Hospital in 2013", Pajouhan Scientific Journal, 15, 1, 2016, 18-25. magiran.com/p1689742
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال