ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد صمدی ، (1396). مدل سازی مکانی - زمانی تغییرات تراز سطح آبهای زیرزمینی مناطق شهری و روستایی آبخوان کاشان با استفاده از تکنیک های GIS، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(1)، 63-77. magiran.com/p1690220
Javad Samadi , (2017). Spatial-Temporal Modeling of Groundwater Level Variations of Urban and Rural Areas in Kashan Aquifer Using GIS Techniques, Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(1), 63-77. magiran.com/p1690220
جواد صمدی ، مدل سازی مکانی - زمانی تغییرات تراز سطح آبهای زیرزمینی مناطق شهری و روستایی آبخوان کاشان با استفاده از تکنیک های GIS. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1396؛ 19(1): 63-77. magiran.com/p1690220
Javad Samadi , Spatial-Temporal Modeling of Groundwater Level Variations of Urban and Rural Areas in Kashan Aquifer Using GIS Techniques, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2017; 19(1): 63-77. magiran.com/p1690220
جواد صمدی ، "مدل سازی مکانی - زمانی تغییرات تراز سطح آبهای زیرزمینی مناطق شهری و روستایی آبخوان کاشان با استفاده از تکنیک های GIS"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 19، شماره 1 (1396): 63-77. magiran.com/p1690220
Javad Samadi , "Spatial-Temporal Modeling of Groundwater Level Variations of Urban and Rural Areas in Kashan Aquifer Using GIS Techniques", Journal of Environmental Sciences and Technology 19, no.1 (2017): 63-77. magiran.com/p1690220
جواد صمدی ، (1396). 'مدل سازی مکانی - زمانی تغییرات تراز سطح آبهای زیرزمینی مناطق شهری و روستایی آبخوان کاشان با استفاده از تکنیک های GIS'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(1)، صص.63-77. magiran.com/p1690220
Javad Samadi , (2017). 'Spatial-Temporal Modeling of Groundwater Level Variations of Urban and Rural Areas in Kashan Aquifer Using GIS Techniques', Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(1), pp.63-77. magiran.com/p1690220
جواد صمدی . "مدل سازی مکانی - زمانی تغییرات تراز سطح آبهای زیرزمینی مناطق شهری و روستایی آبخوان کاشان با استفاده از تکنیک های GIS". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19 ،1 ، 1396، 63-77. magiran.com/p1690220
Javad Samadi . "Spatial-Temporal Modeling of Groundwater Level Variations of Urban and Rural Areas in Kashan Aquifer Using GIS Techniques", Journal of Environmental Sciences and Technology, 19, 1, 2017, 63-77. magiran.com/p1690220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال