ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالقاسم گل خندان، (1395). رابطه توسعه گردشگری و کیفیت محیط زیست؛ مطالعه کشورهای منطقه منا، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3(4)، 75-89. magiran.com/p1690823
Abolghasem Golkhandan , (2017). Relationship between Tourism Development and Environmental Quality; the Study of MENA Region Countries, Journal of Sustainability, Development and Environment, 3(4), 75-89. magiran.com/p1690823
ابوالقاسم گل خندان، رابطه توسعه گردشگری و کیفیت محیط زیست؛ مطالعه کشورهای منطقه منا. فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 1395؛ 3(4): 75-89. magiran.com/p1690823
Abolghasem Golkhandan , Relationship between Tourism Development and Environmental Quality; the Study of MENA Region Countries, Journal of Sustainability, Development and Environment, 2017; 3(4): 75-89. magiran.com/p1690823
ابوالقاسم گل خندان، "رابطه توسعه گردشگری و کیفیت محیط زیست؛ مطالعه کشورهای منطقه منا"، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 3، شماره 4 (1395): 75-89. magiran.com/p1690823
Abolghasem Golkhandan , "Relationship between Tourism Development and Environmental Quality; the Study of MENA Region Countries", Journal of Sustainability, Development and Environment 3, no.4 (2017): 75-89. magiran.com/p1690823
ابوالقاسم گل خندان، (1395). 'رابطه توسعه گردشگری و کیفیت محیط زیست؛ مطالعه کشورهای منطقه منا'، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3(4)، صص.75-89. magiran.com/p1690823
Abolghasem Golkhandan , (2017). 'Relationship between Tourism Development and Environmental Quality; the Study of MENA Region Countries', Journal of Sustainability, Development and Environment, 3(4), pp.75-89. magiran.com/p1690823
ابوالقاسم گل خندان. "رابطه توسعه گردشگری و کیفیت محیط زیست؛ مطالعه کشورهای منطقه منا". فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3 ،4 ، 1395، 75-89. magiran.com/p1690823
Abolghasem Golkhandan . "Relationship between Tourism Development and Environmental Quality; the Study of MENA Region Countries", Journal of Sustainability, Development and Environment, 3, 4, 2017, 75-89. magiran.com/p1690823
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال