ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه بکائیان، فاطمه کرمی قهی، علی اکبر شمسی پور، مرضیه علیخواه اصل، (1395). تهیه نقشه پوشش اراضی شهر تهران با داده های دور سنجی (مطالعه موردی: دامنه های شمالی و شرقی تهران)، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3(4)، 65-73. magiran.com/p1690825
Fatemeh Bokaeian, Fatemeh Karami, Ali Akbar Shamsipour, Marzieh Alikhahasl, (2017). Land Cover mapping Tehran City Using Remote Sensing (Case Study: Northern and Eastern Slopes of Tehran), Journal of Sustainability, Development and Environment, 3(4), 65-73. magiran.com/p1690825
فاطمه بکائیان، فاطمه کرمی قهی، علی اکبر شمسی پور، مرضیه علیخواه اصل، تهیه نقشه پوشش اراضی شهر تهران با داده های دور سنجی (مطالعه موردی: دامنه های شمالی و شرقی تهران). فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 1395؛ 3(4): 65-73. magiran.com/p1690825
Fatemeh Bokaeian, Fatemeh Karami, Ali Akbar Shamsipour, Marzieh Alikhahasl, Land Cover mapping Tehran City Using Remote Sensing (Case Study: Northern and Eastern Slopes of Tehran), Journal of Sustainability, Development and Environment, 2017; 3(4): 65-73. magiran.com/p1690825
فاطمه بکائیان، فاطمه کرمی قهی، علی اکبر شمسی پور، مرضیه علیخواه اصل، "تهیه نقشه پوشش اراضی شهر تهران با داده های دور سنجی (مطالعه موردی: دامنه های شمالی و شرقی تهران)"، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 3، شماره 4 (1395): 65-73. magiran.com/p1690825
Fatemeh Bokaeian, Fatemeh Karami, Ali Akbar Shamsipour, Marzieh Alikhahasl, "Land Cover mapping Tehran City Using Remote Sensing (Case Study: Northern and Eastern Slopes of Tehran)", Journal of Sustainability, Development and Environment 3, no.4 (2017): 65-73. magiran.com/p1690825
فاطمه بکائیان، فاطمه کرمی قهی، علی اکبر شمسی پور، مرضیه علیخواه اصل، (1395). 'تهیه نقشه پوشش اراضی شهر تهران با داده های دور سنجی (مطالعه موردی: دامنه های شمالی و شرقی تهران)'، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3(4)، صص.65-73. magiran.com/p1690825
Fatemeh Bokaeian, Fatemeh Karami, Ali Akbar Shamsipour, Marzieh Alikhahasl, (2017). 'Land Cover mapping Tehran City Using Remote Sensing (Case Study: Northern and Eastern Slopes of Tehran)', Journal of Sustainability, Development and Environment, 3(4), pp.65-73. magiran.com/p1690825
فاطمه بکائیان؛ فاطمه کرمی قهی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مرضیه علیخواه اصل. "تهیه نقشه پوشش اراضی شهر تهران با داده های دور سنجی (مطالعه موردی: دامنه های شمالی و شرقی تهران)". فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3 ،4 ، 1395، 65-73. magiran.com/p1690825
Fatemeh Bokaeian; Fatemeh Karami; Ali Akbar Shamsipour; Marzieh Alikhahasl. "Land Cover mapping Tehran City Using Remote Sensing (Case Study: Northern and Eastern Slopes of Tehran)", Journal of Sustainability, Development and Environment, 3, 4, 2017, 65-73. magiran.com/p1690825
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال