ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید ریاحی، فرهاد جوان، حورماه پوردیان، فاطمه موسی زاده، (1395). تحلیل اثرات فعالیت های اقتصادی زنان در پایداری محیط زیست نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان لوداب شهرستان کهگیلویه و بویر احمد)، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3(4)، 51-64. magiran.com/p1690827
Vahid Riahi , Farhad Javan, Hormah Pourdian, Fatemeh Mousazadeh, (2017). Analysis of Women's Economic Activity on Rural Areas Environmental Sustainability (Case Study: Rural District Ludap, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad), Journal of Sustainability, Development and Environment, 3(4), 51-64. magiran.com/p1690827
وحید ریاحی، فرهاد جوان، حورماه پوردیان، فاطمه موسی زاده، تحلیل اثرات فعالیت های اقتصادی زنان در پایداری محیط زیست نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان لوداب شهرستان کهگیلویه و بویر احمد). فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 1395؛ 3(4): 51-64. magiran.com/p1690827
Vahid Riahi , Farhad Javan, Hormah Pourdian, Fatemeh Mousazadeh, Analysis of Women's Economic Activity on Rural Areas Environmental Sustainability (Case Study: Rural District Ludap, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad), Journal of Sustainability, Development and Environment, 2017; 3(4): 51-64. magiran.com/p1690827
وحید ریاحی، فرهاد جوان، حورماه پوردیان، فاطمه موسی زاده، "تحلیل اثرات فعالیت های اقتصادی زنان در پایداری محیط زیست نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان لوداب شهرستان کهگیلویه و بویر احمد)"، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 3، شماره 4 (1395): 51-64. magiran.com/p1690827
Vahid Riahi , Farhad Javan, Hormah Pourdian, Fatemeh Mousazadeh, "Analysis of Women's Economic Activity on Rural Areas Environmental Sustainability (Case Study: Rural District Ludap, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad)", Journal of Sustainability, Development and Environment 3, no.4 (2017): 51-64. magiran.com/p1690827
وحید ریاحی، فرهاد جوان، حورماه پوردیان، فاطمه موسی زاده، (1395). 'تحلیل اثرات فعالیت های اقتصادی زنان در پایداری محیط زیست نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان لوداب شهرستان کهگیلویه و بویر احمد)'، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3(4)، صص.51-64. magiran.com/p1690827
Vahid Riahi , Farhad Javan, Hormah Pourdian, Fatemeh Mousazadeh, (2017). 'Analysis of Women's Economic Activity on Rural Areas Environmental Sustainability (Case Study: Rural District Ludap, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad)', Journal of Sustainability, Development and Environment, 3(4), pp.51-64. magiran.com/p1690827
وحید ریاحی؛ فرهاد جوان؛ حورماه پوردیان؛ فاطمه موسی زاده. "تحلیل اثرات فعالیت های اقتصادی زنان در پایداری محیط زیست نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان لوداب شهرستان کهگیلویه و بویر احمد)". فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3 ،4 ، 1395، 51-64. magiran.com/p1690827
Vahid Riahi ; Farhad Javan; Hormah Pourdian; Fatemeh Mousazadeh. "Analysis of Women's Economic Activity on Rural Areas Environmental Sustainability (Case Study: Rural District Ludap, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad)", Journal of Sustainability, Development and Environment, 3, 4, 2017, 51-64. magiran.com/p1690827
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال