ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیژه عالی پور، جمال قدوسی، علی محمدی، منوچهر امیدواری، (1395). ارزیابی شاخص های بهره وری بهینه از پارک های جنگلی شهری (مطالعه موردی پارک جنگلی جهان نما- کرج)، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3(4)، 37-51. magiran.com/p1690829
Manijeh Aalipour, Jamal Ghoddousi , Ali Mohammadi, Manuchehr Omidvari, (2017). Evaluation of the Optimal Utilization Criteria for Urban Forest Park (Case study: Jahan Nama Forest Park - Karaj), Journal of Sustainability, Development and Environment, 3(4), 37-51. magiran.com/p1690829
منیژه عالی پور، جمال قدوسی، علی محمدی، منوچهر امیدواری، ارزیابی شاخص های بهره وری بهینه از پارک های جنگلی شهری (مطالعه موردی پارک جنگلی جهان نما- کرج). فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 1395؛ 3(4): 37-51. magiran.com/p1690829
Manijeh Aalipour, Jamal Ghoddousi , Ali Mohammadi, Manuchehr Omidvari, Evaluation of the Optimal Utilization Criteria for Urban Forest Park (Case study: Jahan Nama Forest Park - Karaj), Journal of Sustainability, Development and Environment, 2017; 3(4): 37-51. magiran.com/p1690829
منیژه عالی پور، جمال قدوسی، علی محمدی، منوچهر امیدواری، "ارزیابی شاخص های بهره وری بهینه از پارک های جنگلی شهری (مطالعه موردی پارک جنگلی جهان نما- کرج)"، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست 3، شماره 4 (1395): 37-51. magiran.com/p1690829
Manijeh Aalipour, Jamal Ghoddousi , Ali Mohammadi, Manuchehr Omidvari, "Evaluation of the Optimal Utilization Criteria for Urban Forest Park (Case study: Jahan Nama Forest Park - Karaj)", Journal of Sustainability, Development and Environment 3, no.4 (2017): 37-51. magiran.com/p1690829
منیژه عالی پور، جمال قدوسی، علی محمدی، منوچهر امیدواری، (1395). 'ارزیابی شاخص های بهره وری بهینه از پارک های جنگلی شهری (مطالعه موردی پارک جنگلی جهان نما- کرج)'، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3(4)، صص.37-51. magiran.com/p1690829
Manijeh Aalipour, Jamal Ghoddousi , Ali Mohammadi, Manuchehr Omidvari, (2017). 'Evaluation of the Optimal Utilization Criteria for Urban Forest Park (Case study: Jahan Nama Forest Park - Karaj)', Journal of Sustainability, Development and Environment, 3(4), pp.37-51. magiran.com/p1690829
منیژه عالی پور؛ جمال قدوسی؛ علی محمدی؛ منوچهر امیدواری. "ارزیابی شاخص های بهره وری بهینه از پارک های جنگلی شهری (مطالعه موردی پارک جنگلی جهان نما- کرج)". فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، 3 ،4 ، 1395، 37-51. magiran.com/p1690829
Manijeh Aalipour; Jamal Ghoddousi ; Ali Mohammadi; Manuchehr Omidvari. "Evaluation of the Optimal Utilization Criteria for Urban Forest Park (Case study: Jahan Nama Forest Park - Karaj)", Journal of Sustainability, Development and Environment, 3, 4, 2017, 37-51. magiran.com/p1690829
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال