ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا نگهدارصابر ، کامبیز طاهری آبکنار، حسن پوربابایی، خسرو ثاقب طالبی، (1395). بررسی تاثیر قرق در ساختار جنگلی دو منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده مطالعه موردی:ذخیره گاه گلابی وحشی ده کهنه سپیدان فارس، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 4(2)، 1-16. magiran.com/p1691270
Mohamadreza Negahdarsaber , (2017). Effects of protection on forest structure in protected and unprotected forest areas (case study: Deh-Kohneh wild pear reserve), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 4(2), 1-16. magiran.com/p1691270
محمدرضا نگهدارصابر ، کامبیز طاهری آبکنار، حسن پوربابایی، خسرو ثاقب طالبی، بررسی تاثیر قرق در ساختار جنگلی دو منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده مطالعه موردی:ذخیره گاه گلابی وحشی ده کهنه سپیدان فارس. نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 1395؛ 4(2): 1-16. magiran.com/p1691270
Mohamadreza Negahdarsaber , Effects of protection on forest structure in protected and unprotected forest areas (case study: Deh-Kohneh wild pear reserve), Journal of Plant Ecosystem Conservation, 2017; 4(2): 1-16. magiran.com/p1691270
محمدرضا نگهدارصابر ، کامبیز طاهری آبکنار، حسن پوربابایی، خسرو ثاقب طالبی، "بررسی تاثیر قرق در ساختار جنگلی دو منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده مطالعه موردی:ذخیره گاه گلابی وحشی ده کهنه سپیدان فارس"، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان 4، شماره 2 (1395): 1-16. magiran.com/p1691270
Mohamadreza Negahdarsaber , "Effects of protection on forest structure in protected and unprotected forest areas (case study: Deh-Kohneh wild pear reserve)", Journal of Plant Ecosystem Conservation 4, no.2 (2017): 1-16. magiran.com/p1691270
محمدرضا نگهدارصابر ، کامبیز طاهری آبکنار، حسن پوربابایی، خسرو ثاقب طالبی، (1395). 'بررسی تاثیر قرق در ساختار جنگلی دو منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده مطالعه موردی:ذخیره گاه گلابی وحشی ده کهنه سپیدان فارس'، نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 4(2)، صص.1-16. magiran.com/p1691270
Mohamadreza Negahdarsaber , (2017). 'Effects of protection on forest structure in protected and unprotected forest areas (case study: Deh-Kohneh wild pear reserve)', Journal of Plant Ecosystem Conservation, 4(2), pp.1-16. magiran.com/p1691270
محمدرضا نگهدارصابر ؛ کامبیز طاهری آبکنار؛ حسن پوربابایی؛ خسرو ثاقب طالبی. "بررسی تاثیر قرق در ساختار جنگلی دو منطقه حفاظت شده و حفاظت نشده مطالعه موردی:ذخیره گاه گلابی وحشی ده کهنه سپیدان فارس". نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 4 ،2 ، 1395، 1-16. magiran.com/p1691270
Mohamadreza Negahdarsaber . "Effects of protection on forest structure in protected and unprotected forest areas (case study: Deh-Kohneh wild pear reserve)", Journal of Plant Ecosystem Conservation, 4, 2, 2017, 1-16. magiran.com/p1691270
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال