ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان خشابی، مازیار اسمعیلی مقدم، پریناز بهروز، زهرا میرزایی، آقای اسحاق مرادی ، (1396). بررسی میزان رضایت بیماران مبتلا به بیماری های پریودونتیکس از روش های آموزش در کلینیک دندانپزشکی ارومیه و تعیین میزان تاثیر سن و جنس بر یادگیری آنها، مجله پزشکی ارومیه، 28(2)، 101-111. magiran.com/p1691467
Dr Ehsan Khashabi, Dr Maziar Esmaieli, Dr Parinaz Behrouz, Dr Zahra Mirzaee, Eshagh Moradi , (2017). EVALUATION OF PATIENTS SATISFACTION WITH DISEASES OF PERIODONTICS OF TEACHING METHODS AT THE DENTAL CLINIC AND DETERMINATION OF THE EFFECTS OF AGE AND SEX ON THEIR LEARNING, Urmia Medical Journal, 28(2), 101-111. magiran.com/p1691467
احسان خشابی، مازیار اسمعیلی مقدم، پریناز بهروز، زهرا میرزایی، آقای اسحاق مرادی ، بررسی میزان رضایت بیماران مبتلا به بیماری های پریودونتیکس از روش های آموزش در کلینیک دندانپزشکی ارومیه و تعیین میزان تاثیر سن و جنس بر یادگیری آنها. مجله پزشکی ارومیه، 1396؛ 28(2): 101-111. magiran.com/p1691467
Dr Ehsan Khashabi, Dr Maziar Esmaieli, Dr Parinaz Behrouz, Dr Zahra Mirzaee, Eshagh Moradi , EVALUATION OF PATIENTS SATISFACTION WITH DISEASES OF PERIODONTICS OF TEACHING METHODS AT THE DENTAL CLINIC AND DETERMINATION OF THE EFFECTS OF AGE AND SEX ON THEIR LEARNING, Urmia Medical Journal, 2017; 28(2): 101-111. magiran.com/p1691467
احسان خشابی، مازیار اسمعیلی مقدم، پریناز بهروز، زهرا میرزایی، آقای اسحاق مرادی ، "بررسی میزان رضایت بیماران مبتلا به بیماری های پریودونتیکس از روش های آموزش در کلینیک دندانپزشکی ارومیه و تعیین میزان تاثیر سن و جنس بر یادگیری آنها"، مجله پزشکی ارومیه 28، شماره 2 (1396): 101-111. magiran.com/p1691467
Dr Ehsan Khashabi, Dr Maziar Esmaieli, Dr Parinaz Behrouz, Dr Zahra Mirzaee, Eshagh Moradi , "EVALUATION OF PATIENTS SATISFACTION WITH DISEASES OF PERIODONTICS OF TEACHING METHODS AT THE DENTAL CLINIC AND DETERMINATION OF THE EFFECTS OF AGE AND SEX ON THEIR LEARNING", Urmia Medical Journal 28, no.2 (2017): 101-111. magiran.com/p1691467
احسان خشابی، مازیار اسمعیلی مقدم، پریناز بهروز، زهرا میرزایی، آقای اسحاق مرادی ، (1396). 'بررسی میزان رضایت بیماران مبتلا به بیماری های پریودونتیکس از روش های آموزش در کلینیک دندانپزشکی ارومیه و تعیین میزان تاثیر سن و جنس بر یادگیری آنها'، مجله پزشکی ارومیه، 28(2)، صص.101-111. magiran.com/p1691467
Dr Ehsan Khashabi, Dr Maziar Esmaieli, Dr Parinaz Behrouz, Dr Zahra Mirzaee, Eshagh Moradi , (2017). 'EVALUATION OF PATIENTS SATISFACTION WITH DISEASES OF PERIODONTICS OF TEACHING METHODS AT THE DENTAL CLINIC AND DETERMINATION OF THE EFFECTS OF AGE AND SEX ON THEIR LEARNING', Urmia Medical Journal, 28(2), pp.101-111. magiran.com/p1691467
احسان خشابی؛ مازیار اسمعیلی مقدم؛ پریناز بهروز؛ زهرا میرزایی؛ آقای اسحاق مرادی . "بررسی میزان رضایت بیماران مبتلا به بیماری های پریودونتیکس از روش های آموزش در کلینیک دندانپزشکی ارومیه و تعیین میزان تاثیر سن و جنس بر یادگیری آنها". مجله پزشکی ارومیه، 28 ،2 ، 1396، 101-111. magiran.com/p1691467
Dr Ehsan Khashabi; Dr Maziar Esmaieli; Dr Parinaz Behrouz; Dr Zahra Mirzaee; Eshagh Moradi . "EVALUATION OF PATIENTS SATISFACTION WITH DISEASES OF PERIODONTICS OF TEACHING METHODS AT THE DENTAL CLINIC AND DETERMINATION OF THE EFFECTS OF AGE AND SEX ON THEIR LEARNING", Urmia Medical Journal, 28, 2, 2017, 101-111. magiran.com/p1691467
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال