ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حلیمه محمدی برمی، حسین کشاورز افشار، (1395). نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش بینی اضطراب دختران نوجوان، فصلنامه پژوهش نامه زنان، 7(4)، 101-131. magiran.com/p1691697
Halimeh Mohamadi Barmi, Hosein Keshavarz , (2017). the role of family operation and mother differation in teenage girls anexiety anticipation, Pazuhesname - ye Zanan, 7(4), 101-131. magiran.com/p1691697
حلیمه محمدی برمی، حسین کشاورز افشار، نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش بینی اضطراب دختران نوجوان. فصلنامه پژوهش نامه زنان، 1395؛ 7(4): 101-131. magiran.com/p1691697
Halimeh Mohamadi Barmi, Hosein Keshavarz , the role of family operation and mother differation in teenage girls anexiety anticipation, Pazuhesname - ye Zanan, 2017; 7(4): 101-131. magiran.com/p1691697
حلیمه محمدی برمی، حسین کشاورز افشار، "نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش بینی اضطراب دختران نوجوان"، فصلنامه پژوهش نامه زنان 7، شماره 4 (1395): 101-131. magiran.com/p1691697
Halimeh Mohamadi Barmi, Hosein Keshavarz , "the role of family operation and mother differation in teenage girls anexiety anticipation", Pazuhesname - ye Zanan 7, no.4 (2017): 101-131. magiran.com/p1691697
حلیمه محمدی برمی، حسین کشاورز افشار، (1395). 'نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش بینی اضطراب دختران نوجوان'، فصلنامه پژوهش نامه زنان، 7(4)، صص.101-131. magiran.com/p1691697
Halimeh Mohamadi Barmi, Hosein Keshavarz , (2017). 'the role of family operation and mother differation in teenage girls anexiety anticipation', Pazuhesname - ye Zanan, 7(4), pp.101-131. magiran.com/p1691697
حلیمه محمدی برمی؛ حسین کشاورز افشار. "نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش بینی اضطراب دختران نوجوان". فصلنامه پژوهش نامه زنان، 7 ،4 ، 1395، 101-131. magiran.com/p1691697
Halimeh Mohamadi Barmi; Hosein Keshavarz . "the role of family operation and mother differation in teenage girls anexiety anticipation", Pazuhesname - ye Zanan, 7, 4, 2017, 101-131. magiran.com/p1691697
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال