ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز محمدفام، صابر گلکاری، بهزاد صادق زاده، (1395). شناسایی مولکولی تنوع آللی در مکان های ژنی VRN-1، و، VRN-B3 کنترل کننده نیاز بهاره سازی در ژنوتیپ های گندم بر مبنای چندشکلی موجود در پروموتر و نواحی اینترون، نشریه زراعت دیم ایران، 5(2)، 185-201. magiran.com/p1692137
M. Mohammadfam, Saber Golkari , Behzad Sadeghzadeh, (2017). Molecular characterization of allelic variation at the VRN-1 and VRN-B3 loci controlling vernalization requirement in wheat genotypes based on polymorphism in the promoter and intron regions, , 5(2), 185-201. magiran.com/p1692137
مهناز محمدفام، صابر گلکاری، بهزاد صادق زاده، شناسایی مولکولی تنوع آللی در مکان های ژنی VRN-1، و، VRN-B3 کنترل کننده نیاز بهاره سازی در ژنوتیپ های گندم بر مبنای چندشکلی موجود در پروموتر و نواحی اینترون. نشریه زراعت دیم ایران، 1395؛ 5(2): 185-201. magiran.com/p1692137
M. Mohammadfam, Saber Golkari , Behzad Sadeghzadeh, Molecular characterization of allelic variation at the VRN-1 and VRN-B3 loci controlling vernalization requirement in wheat genotypes based on polymorphism in the promoter and intron regions, , 2017; 5(2): 185-201. magiran.com/p1692137
مهناز محمدفام، صابر گلکاری، بهزاد صادق زاده، "شناسایی مولکولی تنوع آللی در مکان های ژنی VRN-1، و، VRN-B3 کنترل کننده نیاز بهاره سازی در ژنوتیپ های گندم بر مبنای چندشکلی موجود در پروموتر و نواحی اینترون"، نشریه زراعت دیم ایران 5، شماره 2 (1395): 185-201. magiran.com/p1692137
M. Mohammadfam, Saber Golkari , Behzad Sadeghzadeh, "Molecular characterization of allelic variation at the VRN-1 and VRN-B3 loci controlling vernalization requirement in wheat genotypes based on polymorphism in the promoter and intron regions", 5, no.2 (2017): 185-201. magiran.com/p1692137
مهناز محمدفام، صابر گلکاری، بهزاد صادق زاده، (1395). 'شناسایی مولکولی تنوع آللی در مکان های ژنی VRN-1، و، VRN-B3 کنترل کننده نیاز بهاره سازی در ژنوتیپ های گندم بر مبنای چندشکلی موجود در پروموتر و نواحی اینترون'، نشریه زراعت دیم ایران، 5(2)، صص.185-201. magiran.com/p1692137
M. Mohammadfam, Saber Golkari , Behzad Sadeghzadeh, (2017). 'Molecular characterization of allelic variation at the VRN-1 and VRN-B3 loci controlling vernalization requirement in wheat genotypes based on polymorphism in the promoter and intron regions', , 5(2), pp.185-201. magiran.com/p1692137
مهناز محمدفام؛ صابر گلکاری؛ بهزاد صادق زاده. "شناسایی مولکولی تنوع آللی در مکان های ژنی VRN-1، و، VRN-B3 کنترل کننده نیاز بهاره سازی در ژنوتیپ های گندم بر مبنای چندشکلی موجود در پروموتر و نواحی اینترون". نشریه زراعت دیم ایران، 5 ،2 ، 1395، 185-201. magiran.com/p1692137
M. Mohammadfam; Saber Golkari ; Behzad Sadeghzadeh. "Molecular characterization of allelic variation at the VRN-1 and VRN-B3 loci controlling vernalization requirement in wheat genotypes based on polymorphism in the promoter and intron regions", , 5, 2, 2017, 185-201. magiran.com/p1692137
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال