ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان فتحی، ایرج طهماسبی، نسرین تیموری، (1395). تاثیر زمان کشت و تداخل علف های هرز بر روی خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم، نشریه زراعت دیم ایران، 5(2)، 135-155. magiran.com/p1692140
E. Fathi, Iraj Tahmasebi , N. Teimoori, (2017). Effect of sowing date and weed interference on chickpea seed quantitative and traits in genotypes under dryland conditions, , 5(2), 135-155. magiran.com/p1692140
احسان فتحی، ایرج طهماسبی، نسرین تیموری، تاثیر زمان کشت و تداخل علف های هرز بر روی خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم. نشریه زراعت دیم ایران، 1395؛ 5(2): 135-155. magiran.com/p1692140
E. Fathi, Iraj Tahmasebi , N. Teimoori, Effect of sowing date and weed interference on chickpea seed quantitative and traits in genotypes under dryland conditions, , 2017; 5(2): 135-155. magiran.com/p1692140
احسان فتحی، ایرج طهماسبی، نسرین تیموری، "تاثیر زمان کشت و تداخل علف های هرز بر روی خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم"، نشریه زراعت دیم ایران 5، شماره 2 (1395): 135-155. magiran.com/p1692140
E. Fathi, Iraj Tahmasebi , N. Teimoori, "Effect of sowing date and weed interference on chickpea seed quantitative and traits in genotypes under dryland conditions", 5, no.2 (2017): 135-155. magiran.com/p1692140
احسان فتحی، ایرج طهماسبی، نسرین تیموری، (1395). 'تاثیر زمان کشت و تداخل علف های هرز بر روی خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم'، نشریه زراعت دیم ایران، 5(2)، صص.135-155. magiran.com/p1692140
E. Fathi, Iraj Tahmasebi , N. Teimoori, (2017). 'Effect of sowing date and weed interference on chickpea seed quantitative and traits in genotypes under dryland conditions', , 5(2), pp.135-155. magiran.com/p1692140
احسان فتحی؛ ایرج طهماسبی؛ نسرین تیموری. "تاثیر زمان کشت و تداخل علف های هرز بر روی خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم". نشریه زراعت دیم ایران، 5 ،2 ، 1395، 135-155. magiran.com/p1692140
E. Fathi; Iraj Tahmasebi ; N. Teimoori. "Effect of sowing date and weed interference on chickpea seed quantitative and traits in genotypes under dryland conditions", , 5, 2, 2017, 135-155. magiran.com/p1692140
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال