ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا راهب، احمد حیدری ، شهلا محمودی، (1396). تغییرات کربن آلی و غیرآلی دراجزاء اندازه ای ذرات خاک های تشکیل شده در ردیف اقلیمی خشک تا نیمه مرطوب، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 48(1)، 125-135. magiran.com/p1692386
Alireza Raheb, Ahmad Heidari , Shahla Mahmoodi, (2017). Organic and inorganic carbon changes in size fractions of soils developed in an Arid-Semihumid Climosequence, Iranian Journal of Soil and Water Research, 48(1), 125-135. magiran.com/p1692386
علیرضا راهب، احمد حیدری ، شهلا محمودی، تغییرات کربن آلی و غیرآلی دراجزاء اندازه ای ذرات خاک های تشکیل شده در ردیف اقلیمی خشک تا نیمه مرطوب. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1396؛ 48(1): 125-135. magiran.com/p1692386
Alireza Raheb, Ahmad Heidari , Shahla Mahmoodi, Organic and inorganic carbon changes in size fractions of soils developed in an Arid-Semihumid Climosequence, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2017; 48(1): 125-135. magiran.com/p1692386
علیرضا راهب، احمد حیدری ، شهلا محمودی، "تغییرات کربن آلی و غیرآلی دراجزاء اندازه ای ذرات خاک های تشکیل شده در ردیف اقلیمی خشک تا نیمه مرطوب"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 48، شماره 1 (1396): 125-135. magiran.com/p1692386
Alireza Raheb, Ahmad Heidari , Shahla Mahmoodi, "Organic and inorganic carbon changes in size fractions of soils developed in an Arid-Semihumid Climosequence", Iranian Journal of Soil and Water Research 48, no.1 (2017): 125-135. magiran.com/p1692386
علیرضا راهب، احمد حیدری ، شهلا محمودی، (1396). 'تغییرات کربن آلی و غیرآلی دراجزاء اندازه ای ذرات خاک های تشکیل شده در ردیف اقلیمی خشک تا نیمه مرطوب'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 48(1)، صص.125-135. magiran.com/p1692386
Alireza Raheb, Ahmad Heidari , Shahla Mahmoodi, (2017). 'Organic and inorganic carbon changes in size fractions of soils developed in an Arid-Semihumid Climosequence', Iranian Journal of Soil and Water Research, 48(1), pp.125-135. magiran.com/p1692386
علیرضا راهب؛ احمد حیدری ؛ شهلا محمودی. "تغییرات کربن آلی و غیرآلی دراجزاء اندازه ای ذرات خاک های تشکیل شده در ردیف اقلیمی خشک تا نیمه مرطوب". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 48 ،1 ، 1396، 125-135. magiran.com/p1692386
Alireza Raheb; Ahmad Heidari ; Shahla Mahmoodi. "Organic and inorganic carbon changes in size fractions of soils developed in an Arid-Semihumid Climosequence", Iranian Journal of Soil and Water Research, 48, 1, 2017, 125-135. magiran.com/p1692386
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال