ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا امیریان چکان، روح الله تقی زاده مهرجردی، فریدون سرمدیان، احمد حیدری، (1396). تهیه نقشه های سه بعدی توزیع اندازه ذرات نهایی سازنده خاک (بافت خاک) با استفاده از معادلات عمق و شبکه های عصبی مصنوعی، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 48(1)، 113-123. magiran.com/p1692387
Alireza Amirian Chekan, Rohollah Taghizadeh Mehrjerdi , Fereydoon Sarmadian, Ahmad Heidary, (2017). Three-dimensional mapping of soil texture using spline depth functions and artificial neural networks, Iranian Journal of Soil and Water Research, 48(1), 113-123. magiran.com/p1692387
علیرضا امیریان چکان، روح الله تقی زاده مهرجردی، فریدون سرمدیان، احمد حیدری، تهیه نقشه های سه بعدی توزیع اندازه ذرات نهایی سازنده خاک (بافت خاک) با استفاده از معادلات عمق و شبکه های عصبی مصنوعی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1396؛ 48(1): 113-123. magiran.com/p1692387
Alireza Amirian Chekan, Rohollah Taghizadeh Mehrjerdi , Fereydoon Sarmadian, Ahmad Heidary, Three-dimensional mapping of soil texture using spline depth functions and artificial neural networks, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2017; 48(1): 113-123. magiran.com/p1692387
علیرضا امیریان چکان، روح الله تقی زاده مهرجردی، فریدون سرمدیان، احمد حیدری، "تهیه نقشه های سه بعدی توزیع اندازه ذرات نهایی سازنده خاک (بافت خاک) با استفاده از معادلات عمق و شبکه های عصبی مصنوعی"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 48، شماره 1 (1396): 113-123. magiran.com/p1692387
Alireza Amirian Chekan, Rohollah Taghizadeh Mehrjerdi , Fereydoon Sarmadian, Ahmad Heidary, "Three-dimensional mapping of soil texture using spline depth functions and artificial neural networks", Iranian Journal of Soil and Water Research 48, no.1 (2017): 113-123. magiran.com/p1692387
علیرضا امیریان چکان، روح الله تقی زاده مهرجردی، فریدون سرمدیان، احمد حیدری، (1396). 'تهیه نقشه های سه بعدی توزیع اندازه ذرات نهایی سازنده خاک (بافت خاک) با استفاده از معادلات عمق و شبکه های عصبی مصنوعی'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 48(1)، صص.113-123. magiran.com/p1692387
Alireza Amirian Chekan, Rohollah Taghizadeh Mehrjerdi , Fereydoon Sarmadian, Ahmad Heidary, (2017). 'Three-dimensional mapping of soil texture using spline depth functions and artificial neural networks', Iranian Journal of Soil and Water Research, 48(1), pp.113-123. magiran.com/p1692387
علیرضا امیریان چکان؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ فریدون سرمدیان؛ احمد حیدری. "تهیه نقشه های سه بعدی توزیع اندازه ذرات نهایی سازنده خاک (بافت خاک) با استفاده از معادلات عمق و شبکه های عصبی مصنوعی". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 48 ،1 ، 1396، 113-123. magiran.com/p1692387
Alireza Amirian Chekan; Rohollah Taghizadeh Mehrjerdi ; Fereydoon Sarmadian; Ahmad Heidary. "Three-dimensional mapping of soil texture using spline depth functions and artificial neural networks", Iranian Journal of Soil and Water Research, 48, 1, 2017, 113-123. magiran.com/p1692387
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال