ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود میرزایی فر، محمد جواد لیاقتدار، محسن سوری نژاد، سکینه اشرفی، (1395). بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 53-65. magiran.com/p1692824
Davod Mirzaifar, Mohamadjavad Liaghatdar, Mohsen Soury Nejad, Sakine Ashrafi, (2016). Study Satisfaction and attitudes of graduate students based education among University of Isfahan students the method of education, Training & Learning Researches, 8, 53-65. magiran.com/p1692824
داود میرزایی فر، محمد جواد لیاقتدار، محسن سوری نژاد، سکینه اشرفی، بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور. دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 1395؛ 8: 53-65. magiran.com/p1692824
Davod Mirzaifar, Mohamadjavad Liaghatdar, Mohsen Soury Nejad, Sakine Ashrafi, Study Satisfaction and attitudes of graduate students based education among University of Isfahan students the method of education, Training & Learning Researches, 2016; 8: 53-65. magiran.com/p1692824
داود میرزایی فر، محمد جواد لیاقتدار، محسن سوری نژاد، سکینه اشرفی، "بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور"، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری ،8 (1395): 53-65. magiran.com/p1692824
Davod Mirzaifar, Mohamadjavad Liaghatdar, Mohsen Soury Nejad, Sakine Ashrafi, "Study Satisfaction and attitudes of graduate students based education among University of Isfahan students the method of education", Training & Learning Researches no. 8 (2016): 53-65. magiran.com/p1692824
داود میرزایی فر، محمد جواد لیاقتدار، محسن سوری نژاد، سکینه اشرفی، (1395). 'بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور'، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، صص.53-65. magiran.com/p1692824
Davod Mirzaifar, Mohamadjavad Liaghatdar, Mohsen Soury Nejad, Sakine Ashrafi, (2016). 'Study Satisfaction and attitudes of graduate students based education among University of Isfahan students the method of education', Training & Learning Researches, 8, pp.53-65. magiran.com/p1692824
داود میرزایی فر؛ محمد جواد لیاقتدار؛ محسن سوری نژاد؛ سکینه اشرفی. "بررسی میزان رضایت و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور دانشگاه اصفهان از تحصیل به شیوه مذکور". دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 8 ، 1395، 53-65. magiran.com/p1692824
Davod Mirzaifar; Mohamadjavad Liaghatdar; Mohsen Soury Nejad; Sakine Ashrafi. "Study Satisfaction and attitudes of graduate students based education among University of Isfahan students the method of education", Training & Learning Researches, 8, 2016, 53-65. magiran.com/p1692824
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال