ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا کیانی، علی سلیمی، سوسن جبری، (1396). درآمدی بر آسیب شناسی شعر معاصر در حوزه معنایی زبان (با نگاهی نقدی- تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق)، مجله فنون ادبی، 9(1)، 19-38. magiran.com/p1692862
Rreza Kiani , Ali Salimi, Sousan Jabri, (2017). Introduction to poetry in the semantic field of language pathology- Looking for cash - Adaptive Contemporary Poetry of Iran and Iraq)), Literary Arts, 9(1), 19-38. magiran.com/p1692862
رضا کیانی، علی سلیمی، سوسن جبری، درآمدی بر آسیب شناسی شعر معاصر در حوزه معنایی زبان (با نگاهی نقدی- تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق). مجله فنون ادبی، 1396؛ 9(1): 19-38. magiran.com/p1692862
Rreza Kiani , Ali Salimi, Sousan Jabri, Introduction to poetry in the semantic field of language pathology- Looking for cash - Adaptive Contemporary Poetry of Iran and Iraq)), Literary Arts, 2017; 9(1): 19-38. magiran.com/p1692862
رضا کیانی، علی سلیمی، سوسن جبری، "درآمدی بر آسیب شناسی شعر معاصر در حوزه معنایی زبان (با نگاهی نقدی- تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق)"، مجله فنون ادبی 9، شماره 1 (1396): 19-38. magiran.com/p1692862
Rreza Kiani , Ali Salimi, Sousan Jabri, "Introduction to poetry in the semantic field of language pathology- Looking for cash - Adaptive Contemporary Poetry of Iran and Iraq))", Literary Arts 9, no.1 (2017): 19-38. magiran.com/p1692862
رضا کیانی، علی سلیمی، سوسن جبری، (1396). 'درآمدی بر آسیب شناسی شعر معاصر در حوزه معنایی زبان (با نگاهی نقدی- تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق)'، مجله فنون ادبی، 9(1)، صص.19-38. magiran.com/p1692862
Rreza Kiani , Ali Salimi, Sousan Jabri, (2017). 'Introduction to poetry in the semantic field of language pathology- Looking for cash - Adaptive Contemporary Poetry of Iran and Iraq))', Literary Arts, 9(1), pp.19-38. magiran.com/p1692862
رضا کیانی؛ علی سلیمی؛ سوسن جبری. "درآمدی بر آسیب شناسی شعر معاصر در حوزه معنایی زبان (با نگاهی نقدی- تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق)". مجله فنون ادبی، 9 ،1 ، 1396، 19-38. magiran.com/p1692862
Rreza Kiani ; Ali Salimi; Sousan Jabri. "Introduction to poetry in the semantic field of language pathology- Looking for cash - Adaptive Contemporary Poetry of Iran and Iraq))", Literary Arts, 9, 1, 2017, 19-38. magiran.com/p1692862
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال