ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیداحمد پارسا، منصور رحیمی، (1396). بررسی نشانه معناشناختی داستان لیلی و مجنون جامی بر پایه تحلیل گفتمان، مجله فنون ادبی، 9(1)، 1-18. magiran.com/p1692863
Sayyed Ahmad Parsa, Mansur Rahimi , (2017). Semantic review the story of Layla and Majnun of Jami Based on discourse analysis, Literary Arts, 9(1), 1-18. magiran.com/p1692863
سیداحمد پارسا، منصور رحیمی، بررسی نشانه معناشناختی داستان لیلی و مجنون جامی بر پایه تحلیل گفتمان. مجله فنون ادبی، 1396؛ 9(1): 1-18. magiran.com/p1692863
Sayyed Ahmad Parsa, Mansur Rahimi , Semantic review the story of Layla and Majnun of Jami Based on discourse analysis, Literary Arts, 2017; 9(1): 1-18. magiran.com/p1692863
سیداحمد پارسا، منصور رحیمی، "بررسی نشانه معناشناختی داستان لیلی و مجنون جامی بر پایه تحلیل گفتمان"، مجله فنون ادبی 9، شماره 1 (1396): 1-18. magiran.com/p1692863
Sayyed Ahmad Parsa, Mansur Rahimi , "Semantic review the story of Layla and Majnun of Jami Based on discourse analysis", Literary Arts 9, no.1 (2017): 1-18. magiran.com/p1692863
سیداحمد پارسا، منصور رحیمی، (1396). 'بررسی نشانه معناشناختی داستان لیلی و مجنون جامی بر پایه تحلیل گفتمان'، مجله فنون ادبی، 9(1)، صص.1-18. magiran.com/p1692863
Sayyed Ahmad Parsa, Mansur Rahimi , (2017). 'Semantic review the story of Layla and Majnun of Jami Based on discourse analysis', Literary Arts, 9(1), pp.1-18. magiran.com/p1692863
سیداحمد پارسا؛ منصور رحیمی. "بررسی نشانه معناشناختی داستان لیلی و مجنون جامی بر پایه تحلیل گفتمان". مجله فنون ادبی، 9 ،1 ، 1396، 1-18. magiran.com/p1692863
Sayyed Ahmad Parsa; Mansur Rahimi . "Semantic review the story of Layla and Majnun of Jami Based on discourse analysis", Literary Arts, 9, 1, 2017, 1-18. magiran.com/p1692863
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال