ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله رضایی، علیرضا یوسفی، باقر لاریجانی، نیما رضایی، پیمان ادیبی، (1396). تجربه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تدوین نقشه راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی کشور، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، 125-133. magiran.com/p1693519
Habib Rezaei, Alireza Yousefi, Bagher Larijani, Nima Rezaei, Peyman Adibi , (2017). Road map of Iran's internationalization of medical sciences education: Experience of Isfahan University of medical sciences, Iranian Journal of Medical Education, 17(1), 125-133. magiran.com/p1693519
حبیب الله رضایی، علیرضا یوسفی، باقر لاریجانی، نیما رضایی، پیمان ادیبی، تجربه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تدوین نقشه راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی کشور. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1396؛ 17(1): 125-133. magiran.com/p1693519
Habib Rezaei, Alireza Yousefi, Bagher Larijani, Nima Rezaei, Peyman Adibi , Road map of Iran's internationalization of medical sciences education: Experience of Isfahan University of medical sciences, Iranian Journal of Medical Education, 2017; 17(1): 125-133. magiran.com/p1693519
حبیب الله رضایی، علیرضا یوسفی، باقر لاریجانی، نیما رضایی، پیمان ادیبی، "تجربه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تدوین نقشه راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی کشور"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 17، شماره 1 (1396): 125-133. magiran.com/p1693519
Habib Rezaei, Alireza Yousefi, Bagher Larijani, Nima Rezaei, Peyman Adibi , "Road map of Iran's internationalization of medical sciences education: Experience of Isfahan University of medical sciences", Iranian Journal of Medical Education 17, no.1 (2017): 125-133. magiran.com/p1693519
حبیب الله رضایی، علیرضا یوسفی، باقر لاریجانی، نیما رضایی، پیمان ادیبی، (1396). 'تجربه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تدوین نقشه راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی کشور'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، صص.125-133. magiran.com/p1693519
Habib Rezaei, Alireza Yousefi, Bagher Larijani, Nima Rezaei, Peyman Adibi , (2017). 'Road map of Iran's internationalization of medical sciences education: Experience of Isfahan University of medical sciences', Iranian Journal of Medical Education, 17(1), pp.125-133. magiran.com/p1693519
حبیب الله رضایی؛ علیرضا یوسفی؛ باقر لاریجانی؛ نیما رضایی؛ پیمان ادیبی. "تجربه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تدوین نقشه راه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی کشور". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17 ،1 ، 1396، 125-133. magiran.com/p1693519
Habib Rezaei; Alireza Yousefi; Bagher Larijani; Nima Rezaei; Peyman Adibi . "Road map of Iran's internationalization of medical sciences education: Experience of Isfahan University of medical sciences", Iranian Journal of Medical Education, 17, 1, 2017, 125-133. magiran.com/p1693519
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال