ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده دریازاده، عطیه فقیهی ، فریبا جوکار، امید یقینی، آتوسا اسماعیلی، (1396). دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد آزمون صلاحیت بالینی: یک مطالعه کیفی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، 100-109. magiran.com/p1693523
Saeideh Daryazadeh, Atiye Faghihi , Fariba Jokar, Omid Yaghini, Atousa Esmaeeli, (2017). Medical Student's Viewpoints about Clinical Competency Exam: A Qualitative Study, Iranian Journal of Medical Education, 17(1), 100-109. magiran.com/p1693523
سعیده دریازاده، عطیه فقیهی ، فریبا جوکار، امید یقینی، آتوسا اسماعیلی، دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد آزمون صلاحیت بالینی: یک مطالعه کیفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1396؛ 17(1): 100-109. magiran.com/p1693523
Saeideh Daryazadeh, Atiye Faghihi , Fariba Jokar, Omid Yaghini, Atousa Esmaeeli, Medical Student's Viewpoints about Clinical Competency Exam: A Qualitative Study, Iranian Journal of Medical Education, 2017; 17(1): 100-109. magiran.com/p1693523
سعیده دریازاده، عطیه فقیهی ، فریبا جوکار، امید یقینی، آتوسا اسماعیلی، "دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد آزمون صلاحیت بالینی: یک مطالعه کیفی"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 17، شماره 1 (1396): 100-109. magiran.com/p1693523
Saeideh Daryazadeh, Atiye Faghihi , Fariba Jokar, Omid Yaghini, Atousa Esmaeeli, "Medical Student's Viewpoints about Clinical Competency Exam: A Qualitative Study", Iranian Journal of Medical Education 17, no.1 (2017): 100-109. magiran.com/p1693523
سعیده دریازاده، عطیه فقیهی ، فریبا جوکار، امید یقینی، آتوسا اسماعیلی، (1396). 'دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد آزمون صلاحیت بالینی: یک مطالعه کیفی'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، صص.100-109. magiran.com/p1693523
Saeideh Daryazadeh, Atiye Faghihi , Fariba Jokar, Omid Yaghini, Atousa Esmaeeli, (2017). 'Medical Student's Viewpoints about Clinical Competency Exam: A Qualitative Study', Iranian Journal of Medical Education, 17(1), pp.100-109. magiran.com/p1693523
سعیده دریازاده؛ عطیه فقیهی ؛ فریبا جوکار؛ امید یقینی؛ آتوسا اسماعیلی. "دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد آزمون صلاحیت بالینی: یک مطالعه کیفی". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17 ،1 ، 1396، 100-109. magiran.com/p1693523
Saeideh Daryazadeh; Atiye Faghihi ; Fariba Jokar; Omid Yaghini; Atousa Esmaeeli. "Medical Student's Viewpoints about Clinical Competency Exam: A Qualitative Study", Iranian Journal of Medical Education, 17, 1, 2017, 100-109. magiran.com/p1693523
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال