ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد فرزندی پور، فاطمه رنگرز جدی ، زهرا میدانی، سکینه سقاییان نژاد اصفهانی، احسان نبوتی، مهتاب کرمی، مریم جهانبخش، شهرام طهماسبیان، زهره مبارک، (1396). آینده جایگاه های شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت و صلاحیت حرفه ای شاغلان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، 77-88. magiran.com/p1693526
Mehrdad Farzandipour, Fatemeh Rangraz Jeddi , Zahra Meidani, Sakineh Sagaeiannejad, Ehsan Nabovati, Mahtab Karami, Maryam Jahanbakhsh, Shahram Tahmasebian, Zohre Mobarak, (2017). Future of Health Information Technology Positions and Professional Qualifications of Employees, Iranian Journal of Medical Education, 17(1), 77-88. magiran.com/p1693526
مهرداد فرزندی پور، فاطمه رنگرز جدی ، زهرا میدانی، سکینه سقاییان نژاد اصفهانی، احسان نبوتی، مهتاب کرمی، مریم جهانبخش، شهرام طهماسبیان، زهره مبارک، آینده جایگاه های شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت و صلاحیت حرفه ای شاغلان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1396؛ 17(1): 77-88. magiran.com/p1693526
Mehrdad Farzandipour, Fatemeh Rangraz Jeddi , Zahra Meidani, Sakineh Sagaeiannejad, Ehsan Nabovati, Mahtab Karami, Maryam Jahanbakhsh, Shahram Tahmasebian, Zohre Mobarak, Future of Health Information Technology Positions and Professional Qualifications of Employees, Iranian Journal of Medical Education, 2017; 17(1): 77-88. magiran.com/p1693526
مهرداد فرزندی پور، فاطمه رنگرز جدی ، زهرا میدانی، سکینه سقاییان نژاد اصفهانی، احسان نبوتی، مهتاب کرمی، مریم جهانبخش، شهرام طهماسبیان، زهره مبارک، "آینده جایگاه های شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت و صلاحیت حرفه ای شاغلان"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 17، شماره 1 (1396): 77-88. magiran.com/p1693526
Mehrdad Farzandipour, Fatemeh Rangraz Jeddi , Zahra Meidani, Sakineh Sagaeiannejad, Ehsan Nabovati, Mahtab Karami, Maryam Jahanbakhsh, Shahram Tahmasebian, Zohre Mobarak, "Future of Health Information Technology Positions and Professional Qualifications of Employees", Iranian Journal of Medical Education 17, no.1 (2017): 77-88. magiran.com/p1693526
مهرداد فرزندی پور، فاطمه رنگرز جدی ، زهرا میدانی، سکینه سقاییان نژاد اصفهانی، احسان نبوتی، مهتاب کرمی، مریم جهانبخش، شهرام طهماسبیان، زهره مبارک، (1396). 'آینده جایگاه های شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت و صلاحیت حرفه ای شاغلان'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، صص.77-88. magiran.com/p1693526
Mehrdad Farzandipour, Fatemeh Rangraz Jeddi , Zahra Meidani, Sakineh Sagaeiannejad, Ehsan Nabovati, Mahtab Karami, Maryam Jahanbakhsh, Shahram Tahmasebian, Zohre Mobarak, (2017). 'Future of Health Information Technology Positions and Professional Qualifications of Employees', Iranian Journal of Medical Education, 17(1), pp.77-88. magiran.com/p1693526
مهرداد فرزندی پور؛ فاطمه رنگرز جدی ؛ زهرا میدانی؛ سکینه سقاییان نژاد اصفهانی؛ احسان نبوتی؛ مهتاب کرمی؛ مریم جهانبخش؛ شهرام طهماسبیان؛ زهره مبارک. "آینده جایگاه های شغلی رشته فناوری اطلاعات سلامت و صلاحیت حرفه ای شاغلان". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17 ،1 ، 1396، 77-88. magiran.com/p1693526
Mehrdad Farzandipour; Fatemeh Rangraz Jeddi ; Zahra Meidani; Sakineh Sagaeiannejad; Ehsan Nabovati; Mahtab Karami; Maryam Jahanbakhsh; Shahram Tahmasebian; Zohre Mobarak. "Future of Health Information Technology Positions and Professional Qualifications of Employees", Iranian Journal of Medical Education, 17, 1, 2017, 77-88. magiran.com/p1693526
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال