ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده دریازاده، شهرام شایان ، (1396). مروری بر فرآیند تحول روش های ارزیابی دانشجو در آموزش پزشکی: گزارش روند تغییر در ایران بر اساس مدل 8 مرحله ای، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، 32-42. magiran.com/p1693530
Saeideh Daryazadeh, Shahram Shayan, (2017). Overview of the Evolution Process of Student Assessment Methods in Medical Education: Report of the Change Process in Iran based on the 8-Step Model, Iranian Journal of Medical Education, 17(1), 32-42. magiran.com/p1693530
سعیده دریازاده، شهرام شایان ، مروری بر فرآیند تحول روش های ارزیابی دانشجو در آموزش پزشکی: گزارش روند تغییر در ایران بر اساس مدل 8 مرحله ای. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1396؛ 17(1): 32-42. magiran.com/p1693530
Saeideh Daryazadeh, Shahram Shayan, Overview of the Evolution Process of Student Assessment Methods in Medical Education: Report of the Change Process in Iran based on the 8-Step Model, Iranian Journal of Medical Education, 2017; 17(1): 32-42. magiran.com/p1693530
سعیده دریازاده، شهرام شایان ، "مروری بر فرآیند تحول روش های ارزیابی دانشجو در آموزش پزشکی: گزارش روند تغییر در ایران بر اساس مدل 8 مرحله ای"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 17، شماره 1 (1396): 32-42. magiran.com/p1693530
Saeideh Daryazadeh, Shahram Shayan, "Overview of the Evolution Process of Student Assessment Methods in Medical Education: Report of the Change Process in Iran based on the 8-Step Model", Iranian Journal of Medical Education 17, no.1 (2017): 32-42. magiran.com/p1693530
سعیده دریازاده، شهرام شایان ، (1396). 'مروری بر فرآیند تحول روش های ارزیابی دانشجو در آموزش پزشکی: گزارش روند تغییر در ایران بر اساس مدل 8 مرحله ای'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، صص.32-42. magiran.com/p1693530
Saeideh Daryazadeh, Shahram Shayan, (2017). 'Overview of the Evolution Process of Student Assessment Methods in Medical Education: Report of the Change Process in Iran based on the 8-Step Model', Iranian Journal of Medical Education, 17(1), pp.32-42. magiran.com/p1693530
سعیده دریازاده؛ شهرام شایان . "مروری بر فرآیند تحول روش های ارزیابی دانشجو در آموزش پزشکی: گزارش روند تغییر در ایران بر اساس مدل 8 مرحله ای". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17 ،1 ، 1396، 32-42. magiran.com/p1693530
Saeideh Daryazadeh; Shahram Shayan. "Overview of the Evolution Process of Student Assessment Methods in Medical Education: Report of the Change Process in Iran based on the 8-Step Model", Iranian Journal of Medical Education, 17, 1, 2017, 32-42. magiran.com/p1693530
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال