ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیکو یمانی ، اطهر امید، آرش نجیمی، شهلا شهیدی، پژمان عقدک، سارا حیدری شریف آباد، الهام معظم، (1396). تعیین علایم، نشانه ها و بیماری های مهم و شایع که یک پزشک عمومی باید بداند: گامی در جهت آموزش پاسخ گو، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، 1-14. magiran.com/p1693532
Nikoo Yamani , Athar Omid, Arash Najimi, Shahla Shahidi, Pejman Aghdak, Sara Heydary Sharif Abad, Elham Moazam, (2017). Common and Important Signs, Symptoms and Diseases that a General Practitioner Should Know: One Step Toward Socially Accountable Education, Iranian Journal of Medical Education, 17(1), 1-14. magiran.com/p1693532
نیکو یمانی ، اطهر امید، آرش نجیمی، شهلا شهیدی، پژمان عقدک، سارا حیدری شریف آباد، الهام معظم، تعیین علایم، نشانه ها و بیماری های مهم و شایع که یک پزشک عمومی باید بداند: گامی در جهت آموزش پاسخ گو. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1396؛ 17(1): 1-14. magiran.com/p1693532
Nikoo Yamani , Athar Omid, Arash Najimi, Shahla Shahidi, Pejman Aghdak, Sara Heydary Sharif Abad, Elham Moazam, Common and Important Signs, Symptoms and Diseases that a General Practitioner Should Know: One Step Toward Socially Accountable Education, Iranian Journal of Medical Education, 2017; 17(1): 1-14. magiran.com/p1693532
نیکو یمانی ، اطهر امید، آرش نجیمی، شهلا شهیدی، پژمان عقدک، سارا حیدری شریف آباد، الهام معظم، "تعیین علایم، نشانه ها و بیماری های مهم و شایع که یک پزشک عمومی باید بداند: گامی در جهت آموزش پاسخ گو"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 17، شماره 1 (1396): 1-14. magiran.com/p1693532
Nikoo Yamani , Athar Omid, Arash Najimi, Shahla Shahidi, Pejman Aghdak, Sara Heydary Sharif Abad, Elham Moazam, "Common and Important Signs, Symptoms and Diseases that a General Practitioner Should Know: One Step Toward Socially Accountable Education", Iranian Journal of Medical Education 17, no.1 (2017): 1-14. magiran.com/p1693532
نیکو یمانی ، اطهر امید، آرش نجیمی، شهلا شهیدی، پژمان عقدک، سارا حیدری شریف آباد، الهام معظم، (1396). 'تعیین علایم، نشانه ها و بیماری های مهم و شایع که یک پزشک عمومی باید بداند: گامی در جهت آموزش پاسخ گو'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، صص.1-14. magiran.com/p1693532
Nikoo Yamani , Athar Omid, Arash Najimi, Shahla Shahidi, Pejman Aghdak, Sara Heydary Sharif Abad, Elham Moazam, (2017). 'Common and Important Signs, Symptoms and Diseases that a General Practitioner Should Know: One Step Toward Socially Accountable Education', Iranian Journal of Medical Education, 17(1), pp.1-14. magiran.com/p1693532
نیکو یمانی ؛ اطهر امید؛ آرش نجیمی؛ شهلا شهیدی؛ پژمان عقدک؛ سارا حیدری شریف آباد؛ الهام معظم. "تعیین علایم، نشانه ها و بیماری های مهم و شایع که یک پزشک عمومی باید بداند: گامی در جهت آموزش پاسخ گو". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17 ،1 ، 1396، 1-14. magiran.com/p1693532
Nikoo Yamani ; Athar Omid; Arash Najimi; Shahla Shahidi; Pejman Aghdak; Sara Heydary Sharif Abad; Elham Moazam. "Common and Important Signs, Symptoms and Diseases that a General Practitioner Should Know: One Step Toward Socially Accountable Education", Iranian Journal of Medical Education, 17, 1, 2017, 1-14. magiran.com/p1693532
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال