ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن صباغی، امان محمد ضیایی فر، مهدی کاشانی نژاد، (1396). آنالیز انتقال حرارت و جرم طی فرآیند سرخ کردن خلال سیب زمینی، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 13(2)، 379-392. magiran.com/p1693834
Hassan Sabbaghi, Aman Mohammad Ziaiifar, Mahdi Kashaninejad, (2017). Analysis of heat and mass transfer during frying process of potato strips, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 13(2), 379-392. magiran.com/p1693834
حسن صباغی، امان محمد ضیایی فر، مهدی کاشانی نژاد، آنالیز انتقال حرارت و جرم طی فرآیند سرخ کردن خلال سیب زمینی. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1396؛ 13(2): 379-392. magiran.com/p1693834
Hassan Sabbaghi, Aman Mohammad Ziaiifar, Mahdi Kashaninejad, Analysis of heat and mass transfer during frying process of potato strips, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2017; 13(2): 379-392. magiran.com/p1693834
حسن صباغی، امان محمد ضیایی فر، مهدی کاشانی نژاد، "آنالیز انتقال حرارت و جرم طی فرآیند سرخ کردن خلال سیب زمینی"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 13، شماره 2 (1396): 379-392. magiran.com/p1693834
Hassan Sabbaghi, Aman Mohammad Ziaiifar, Mahdi Kashaninejad, "Analysis of heat and mass transfer during frying process of potato strips", Iranian Food Science and Technology Research Journal 13, no.2 (2017): 379-392. magiran.com/p1693834
حسن صباغی، امان محمد ضیایی فر، مهدی کاشانی نژاد، (1396). 'آنالیز انتقال حرارت و جرم طی فرآیند سرخ کردن خلال سیب زمینی'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 13(2)، صص.379-392. magiran.com/p1693834
Hassan Sabbaghi, Aman Mohammad Ziaiifar, Mahdi Kashaninejad, (2017). 'Analysis of heat and mass transfer during frying process of potato strips', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 13(2), pp.379-392. magiran.com/p1693834
حسن صباغی؛ امان محمد ضیایی فر؛ مهدی کاشانی نژاد. "آنالیز انتقال حرارت و جرم طی فرآیند سرخ کردن خلال سیب زمینی". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 13 ،2 ، 1396، 379-392. magiran.com/p1693834
Hassan Sabbaghi; Aman Mohammad Ziaiifar; Mahdi Kashaninejad. "Analysis of heat and mass transfer during frying process of potato strips", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 13, 2, 2017, 379-392. magiran.com/p1693834
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال