ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسر امیدی، زهرا میرزائئ، مسعود خداویسی، عباس مقیم بیگی، آرزو عربی، (1396). بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و مدیریت پرفشاری خون در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 25(2)، 75-83. magiran.com/p1693950
Afsar Omidi, Zahra Mirzaei, Masoud Khodaveisi , Abbas Moghimbeigi, Arezoo Arabi, (2017). Correlation social support and manage hypertensive in menopausal women with hypertensive in the farshchian hospitals, Hamedan, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 25(2), 75-83. magiran.com/p1693950
افسر امیدی، زهرا میرزائئ، مسعود خداویسی، عباس مقیم بیگی، آرزو عربی، بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و مدیریت پرفشاری خون در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1396؛ 25(2): 75-83. magiran.com/p1693950
Afsar Omidi, Zahra Mirzaei, Masoud Khodaveisi , Abbas Moghimbeigi, Arezoo Arabi, Correlation social support and manage hypertensive in menopausal women with hypertensive in the farshchian hospitals, Hamedan, Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2017; 25(2): 75-83. magiran.com/p1693950
افسر امیدی، زهرا میرزائئ، مسعود خداویسی، عباس مقیم بیگی، آرزو عربی، "بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و مدیریت پرفشاری خون در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 25، شماره 2 (1396): 75-83. magiran.com/p1693950
Afsar Omidi, Zahra Mirzaei, Masoud Khodaveisi , Abbas Moghimbeigi, Arezoo Arabi, "Correlation social support and manage hypertensive in menopausal women with hypertensive in the farshchian hospitals, Hamedan", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 25, no.2 (2017): 75-83. magiran.com/p1693950
افسر امیدی، زهرا میرزائئ، مسعود خداویسی، عباس مقیم بیگی، آرزو عربی، (1396). 'بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و مدیریت پرفشاری خون در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 25(2)، صص.75-83. magiran.com/p1693950
Afsar Omidi, Zahra Mirzaei, Masoud Khodaveisi , Abbas Moghimbeigi, Arezoo Arabi, (2017). 'Correlation social support and manage hypertensive in menopausal women with hypertensive in the farshchian hospitals, Hamedan', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 25(2), pp.75-83. magiran.com/p1693950
افسر امیدی؛ زهرا میرزائئ؛ مسعود خداویسی؛ عباس مقیم بیگی؛ آرزو عربی. "بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و مدیریت پرفشاری خون در زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 25 ،2 ، 1396، 75-83. magiran.com/p1693950
Afsar Omidi; Zahra Mirzaei; Masoud Khodaveisi ; Abbas Moghimbeigi; Arezoo Arabi. "Correlation social support and manage hypertensive in menopausal women with hypertensive in the farshchian hospitals, Hamedan", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 25, 2, 2017, 75-83. magiran.com/p1693950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال