ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم ثابت بکتی، چنگیز دهقانیان، (1396). تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد ممانعت کنندگی بنزوتری آزول بر خوردگی مس در آب دریای شبیه سازی شده، مجله پژوهش نفت، 26(91)، 16-27. magiran.com/p1694534
Kazem Sabet Bokati, Changiz Dehghanian , (2017). Effect of Sodium Molybdate on Corrosion Inhibition of 1H-Benzotriale for Copper in Simulated Sea Water, Petroleum Research, 26(91), 16-27. magiran.com/p1694534
کاظم ثابت بکتی، چنگیز دهقانیان، تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد ممانعت کنندگی بنزوتری آزول بر خوردگی مس در آب دریای شبیه سازی شده. مجله پژوهش نفت، 1396؛ 26(91): 16-27. magiran.com/p1694534
Kazem Sabet Bokati, Changiz Dehghanian , Effect of Sodium Molybdate on Corrosion Inhibition of 1H-Benzotriale for Copper in Simulated Sea Water, Petroleum Research, 2017; 26(91): 16-27. magiran.com/p1694534
کاظم ثابت بکتی، چنگیز دهقانیان، "تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد ممانعت کنندگی بنزوتری آزول بر خوردگی مس در آب دریای شبیه سازی شده"، مجله پژوهش نفت 26، شماره 91 (1396): 16-27. magiran.com/p1694534
Kazem Sabet Bokati, Changiz Dehghanian , "Effect of Sodium Molybdate on Corrosion Inhibition of 1H-Benzotriale for Copper in Simulated Sea Water", Petroleum Research 26, no.91 (2017): 16-27. magiran.com/p1694534
کاظم ثابت بکتی، چنگیز دهقانیان، (1396). 'تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد ممانعت کنندگی بنزوتری آزول بر خوردگی مس در آب دریای شبیه سازی شده'، مجله پژوهش نفت، 26(91)، صص.16-27. magiran.com/p1694534
Kazem Sabet Bokati, Changiz Dehghanian , (2017). 'Effect of Sodium Molybdate on Corrosion Inhibition of 1H-Benzotriale for Copper in Simulated Sea Water', Petroleum Research, 26(91), pp.16-27. magiran.com/p1694534
کاظم ثابت بکتی؛ چنگیز دهقانیان. "تاثیر سدیم مولیبدات بر عملکرد ممانعت کنندگی بنزوتری آزول بر خوردگی مس در آب دریای شبیه سازی شده". مجله پژوهش نفت، 26 ،91 ، 1396، 16-27. magiran.com/p1694534
Kazem Sabet Bokati; Changiz Dehghanian . "Effect of Sodium Molybdate on Corrosion Inhibition of 1H-Benzotriale for Copper in Simulated Sea Water", Petroleum Research, 26, 91, 2017, 16-27. magiran.com/p1694534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال