ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا مظلوم، میثم حسینی امیری ، سید مجتبی موسوی، مرتضی نصیری، (1396). بررسی همبستگی بین درد و اضطراب ناشی از درد، حین مراقبت از زخم بیماران مبتلا به سوختگی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11(3)، 43-49. magiran.com/p1695852
Seyed Reza Mazlom, Meysam Hoseini Amiri , Seyed Mojtaba Mousavi, Morteza Nasiri, (2017). A Study on the Correlation between Pain and Pain Anxiety during Wound Care in Burn Patients, Qom University of Medical Sciences Journal, 11(3), 43-49. magiran.com/p1695852
سید رضا مظلوم، میثم حسینی امیری ، سید مجتبی موسوی، مرتضی نصیری، بررسی همبستگی بین درد و اضطراب ناشی از درد، حین مراقبت از زخم بیماران مبتلا به سوختگی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1396؛ 11(3): 43-49. magiran.com/p1695852
Seyed Reza Mazlom, Meysam Hoseini Amiri , Seyed Mojtaba Mousavi, Morteza Nasiri, A Study on the Correlation between Pain and Pain Anxiety during Wound Care in Burn Patients, Qom University of Medical Sciences Journal, 2017; 11(3): 43-49. magiran.com/p1695852
سید رضا مظلوم، میثم حسینی امیری ، سید مجتبی موسوی، مرتضی نصیری، "بررسی همبستگی بین درد و اضطراب ناشی از درد، حین مراقبت از زخم بیماران مبتلا به سوختگی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11، شماره 3 (1396): 43-49. magiran.com/p1695852
Seyed Reza Mazlom, Meysam Hoseini Amiri , Seyed Mojtaba Mousavi, Morteza Nasiri, "A Study on the Correlation between Pain and Pain Anxiety during Wound Care in Burn Patients", Qom University of Medical Sciences Journal 11, no.3 (2017): 43-49. magiran.com/p1695852
سید رضا مظلوم، میثم حسینی امیری ، سید مجتبی موسوی، مرتضی نصیری، (1396). 'بررسی همبستگی بین درد و اضطراب ناشی از درد، حین مراقبت از زخم بیماران مبتلا به سوختگی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11(3)، صص.43-49. magiran.com/p1695852
Seyed Reza Mazlom, Meysam Hoseini Amiri , Seyed Mojtaba Mousavi, Morteza Nasiri, (2017). 'A Study on the Correlation between Pain and Pain Anxiety during Wound Care in Burn Patients', Qom University of Medical Sciences Journal, 11(3), pp.43-49. magiran.com/p1695852
سید رضا مظلوم؛ میثم حسینی امیری ؛ سید مجتبی موسوی؛ مرتضی نصیری. "بررسی همبستگی بین درد و اضطراب ناشی از درد، حین مراقبت از زخم بیماران مبتلا به سوختگی". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11 ،3 ، 1396، 43-49. magiran.com/p1695852
Seyed Reza Mazlom; Meysam Hoseini Amiri ; Seyed Mojtaba Mousavi; Morteza Nasiri. "A Study on the Correlation between Pain and Pain Anxiety during Wound Care in Burn Patients", Qom University of Medical Sciences Journal, 11, 3, 2017, 43-49. magiran.com/p1695852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال