ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهناز نظری، شیلا صفوی، حسن کردی، (1396). تاثیر تواتر بازخوردهای کلامی بر یادگیری و اجرای حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی، فصلنامه طب توانبخشی، 6(1)، 83-92. magiran.com/p1696246
Shahnaz Nazari , Shila Safavi, Hassan Kordi, (2017). Effect of Verbal Feedback Frequency on Motor Performance and Learning in Children with Developmental Coordination Disorder, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6(1), 83-92. magiran.com/p1696246
شهناز نظری، شیلا صفوی، حسن کردی، تاثیر تواتر بازخوردهای کلامی بر یادگیری و اجرای حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی. فصلنامه طب توانبخشی، 1396؛ 6(1): 83-92. magiran.com/p1696246
Shahnaz Nazari , Shila Safavi, Hassan Kordi, Effect of Verbal Feedback Frequency on Motor Performance and Learning in Children with Developmental Coordination Disorder, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2017; 6(1): 83-92. magiran.com/p1696246
شهناز نظری، شیلا صفوی، حسن کردی، "تاثیر تواتر بازخوردهای کلامی بر یادگیری و اجرای حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی"، فصلنامه طب توانبخشی 6، شماره 1 (1396): 83-92. magiran.com/p1696246
Shahnaz Nazari , Shila Safavi, Hassan Kordi, "Effect of Verbal Feedback Frequency on Motor Performance and Learning in Children with Developmental Coordination Disorder", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 6, no.1 (2017): 83-92. magiran.com/p1696246
شهناز نظری، شیلا صفوی، حسن کردی، (1396). 'تاثیر تواتر بازخوردهای کلامی بر یادگیری و اجرای حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی'، فصلنامه طب توانبخشی، 6(1)، صص.83-92. magiran.com/p1696246
Shahnaz Nazari , Shila Safavi, Hassan Kordi, (2017). 'Effect of Verbal Feedback Frequency on Motor Performance and Learning in Children with Developmental Coordination Disorder', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6(1), pp.83-92. magiran.com/p1696246
شهناز نظری؛ شیلا صفوی؛ حسن کردی. "تاثیر تواتر بازخوردهای کلامی بر یادگیری و اجرای حرکتی کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی". فصلنامه طب توانبخشی، 6 ،1 ، 1396، 83-92. magiran.com/p1696246
Shahnaz Nazari ; Shila Safavi; Hassan Kordi. "Effect of Verbal Feedback Frequency on Motor Performance and Learning in Children with Developmental Coordination Disorder", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6, 1, 2017, 83-92. magiran.com/p1696246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال