ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان حسین نژاد، کمال الدین قرنجیگ، سمانه بلباسی، سید هادی سید سعادتی، (1396). رنگرزی سبز الیاف ابریشم در حضور عصاره انار به عنوان دندانه طبیعی، مجله فناوری در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها، 10(2)، 129. magiran.com/p1696597
Mozhgan Hosseinnezhad, Kamaladin Gharanjig , Samaneh Belbasi, Seied Hadi Seid Saadati, (2017). Green Dyeing of Silk Fabrics in the Presence of Pomegranate Extract as Natural Mordant, Progress in Color, Colorants and Coatings, 10(2), 129. magiran.com/p1696597
مژگان حسین نژاد، کمال الدین قرنجیگ، سمانه بلباسی، سید هادی سید سعادتی، رنگرزی سبز الیاف ابریشم در حضور عصاره انار به عنوان دندانه طبیعی. مجله فناوری در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها، 1396؛ 10(2): 129. magiran.com/p1696597
Mozhgan Hosseinnezhad, Kamaladin Gharanjig , Samaneh Belbasi, Seied Hadi Seid Saadati, Green Dyeing of Silk Fabrics in the Presence of Pomegranate Extract as Natural Mordant, Progress in Color, Colorants and Coatings, 2017; 10(2): 129. magiran.com/p1696597
مژگان حسین نژاد، کمال الدین قرنجیگ، سمانه بلباسی، سید هادی سید سعادتی، "رنگرزی سبز الیاف ابریشم در حضور عصاره انار به عنوان دندانه طبیعی"، مجله فناوری در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها 10، شماره 2 (1396): 129. magiran.com/p1696597
Mozhgan Hosseinnezhad, Kamaladin Gharanjig , Samaneh Belbasi, Seied Hadi Seid Saadati, "Green Dyeing of Silk Fabrics in the Presence of Pomegranate Extract as Natural Mordant", Progress in Color, Colorants and Coatings 10, no.2 (2017): 129. magiran.com/p1696597
مژگان حسین نژاد، کمال الدین قرنجیگ، سمانه بلباسی، سید هادی سید سعادتی، (1396). 'رنگرزی سبز الیاف ابریشم در حضور عصاره انار به عنوان دندانه طبیعی'، مجله فناوری در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها، 10(2)، صص.129. magiran.com/p1696597
Mozhgan Hosseinnezhad, Kamaladin Gharanjig , Samaneh Belbasi, Seied Hadi Seid Saadati, (2017). 'Green Dyeing of Silk Fabrics in the Presence of Pomegranate Extract as Natural Mordant', Progress in Color, Colorants and Coatings, 10(2), pp.129. magiran.com/p1696597
مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ؛ سمانه بلباسی؛ سید هادی سید سعادتی. "رنگرزی سبز الیاف ابریشم در حضور عصاره انار به عنوان دندانه طبیعی". مجله فناوری در رنگ، رنگ دهنده ها و پوشش دهنده ها، 10 ،2 ، 1396، 129. magiran.com/p1696597
Mozhgan Hosseinnezhad; Kamaladin Gharanjig ; Samaneh Belbasi; Seied Hadi Seid Saadati. "Green Dyeing of Silk Fabrics in the Presence of Pomegranate Extract as Natural Mordant", Progress in Color, Colorants and Coatings, 10, 2, 2017, 129. magiran.com/p1696597
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال