ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد ذهب پور، مسعود رجبیون، حمیده سالاری صدیق، محمد عزیززاده، (1395). ارزیابی رادیوگرافیک اندازه قلب طبیعی در سگ های محلی استان خراسان رضوی با استفاده از روش VHS، نشریه جراحی دامپزشکی، 11(2)، 39-42. magiran.com/p1698102
Farhad Zahabpour, Masoud Rajabioun, Hamideh Salari Sedigh, Mohammad Azizzadeh, (2016). Radiographic Evaluation of Normal Heart Size in Native Dog of Khorasan Province Using VHS Method, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 11(2), 39-42. magiran.com/p1698102
فرهاد ذهب پور، مسعود رجبیون، حمیده سالاری صدیق، محمد عزیززاده، ارزیابی رادیوگرافیک اندازه قلب طبیعی در سگ های محلی استان خراسان رضوی با استفاده از روش VHS. نشریه جراحی دامپزشکی، 1395؛ 11(2): 39-42. magiran.com/p1698102
Farhad Zahabpour, Masoud Rajabioun, Hamideh Salari Sedigh, Mohammad Azizzadeh, Radiographic Evaluation of Normal Heart Size in Native Dog of Khorasan Province Using VHS Method, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2016; 11(2): 39-42. magiran.com/p1698102
فرهاد ذهب پور، مسعود رجبیون، حمیده سالاری صدیق، محمد عزیززاده، "ارزیابی رادیوگرافیک اندازه قلب طبیعی در سگ های محلی استان خراسان رضوی با استفاده از روش VHS"، نشریه جراحی دامپزشکی 11، شماره 2 (1395): 39-42. magiran.com/p1698102
Farhad Zahabpour, Masoud Rajabioun, Hamideh Salari Sedigh, Mohammad Azizzadeh, "Radiographic Evaluation of Normal Heart Size in Native Dog of Khorasan Province Using VHS Method", Iranian Journal of Veterinary Surgery 11, no.2 (2016): 39-42. magiran.com/p1698102
فرهاد ذهب پور، مسعود رجبیون، حمیده سالاری صدیق، محمد عزیززاده، (1395). 'ارزیابی رادیوگرافیک اندازه قلب طبیعی در سگ های محلی استان خراسان رضوی با استفاده از روش VHS'، نشریه جراحی دامپزشکی، 11(2)، صص.39-42. magiran.com/p1698102
Farhad Zahabpour, Masoud Rajabioun, Hamideh Salari Sedigh, Mohammad Azizzadeh, (2016). 'Radiographic Evaluation of Normal Heart Size in Native Dog of Khorasan Province Using VHS Method', Iranian Journal of Veterinary Surgery, 11(2), pp.39-42. magiran.com/p1698102
فرهاد ذهب پور؛ مسعود رجبیون؛ حمیده سالاری صدیق؛ محمد عزیززاده. "ارزیابی رادیوگرافیک اندازه قلب طبیعی در سگ های محلی استان خراسان رضوی با استفاده از روش VHS". نشریه جراحی دامپزشکی، 11 ،2 ، 1395، 39-42. magiran.com/p1698102
Farhad Zahabpour; Masoud Rajabioun; Hamideh Salari Sedigh; Mohammad Azizzadeh. "Radiographic Evaluation of Normal Heart Size in Native Dog of Khorasan Province Using VHS Method", Iranian Journal of Veterinary Surgery, 11, 2, 2016, 39-42. magiran.com/p1698102
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال