ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد صلاح منش، سید مرتضی افقه، ابراهیم انواری، زهره عراقی رستمی، (1396). اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی، فصلنامه اقتصاد مقداری، 14(1)، 67-95. magiran.com/p1698212
Ahmad Salahmanesh, Seyed Morteza Afghah, Ebrahim Anvari, Zohreh Araghi Rostami, (2017). The Effect of Education on Iranian Households Income and Health Expenditures, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14(1), 67-95. magiran.com/p1698212
احمد صلاح منش، سید مرتضی افقه، ابراهیم انواری، زهره عراقی رستمی، اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1396؛ 14(1): 67-95. magiran.com/p1698212
Ahmad Salahmanesh, Seyed Morteza Afghah, Ebrahim Anvari, Zohreh Araghi Rostami, The Effect of Education on Iranian Households Income and Health Expenditures, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2017; 14(1): 67-95. magiran.com/p1698212
احمد صلاح منش، سید مرتضی افقه، ابراهیم انواری، زهره عراقی رستمی، "اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی"، فصلنامه اقتصاد مقداری 14، شماره 1 (1396): 67-95. magiran.com/p1698212
Ahmad Salahmanesh, Seyed Morteza Afghah, Ebrahim Anvari, Zohreh Araghi Rostami, "The Effect of Education on Iranian Households Income and Health Expenditures", Quarterly Journal of Quantitative Economics 14, no.1 (2017): 67-95. magiran.com/p1698212
احمد صلاح منش، سید مرتضی افقه، ابراهیم انواری، زهره عراقی رستمی، (1396). 'اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 14(1)، صص.67-95. magiran.com/p1698212
Ahmad Salahmanesh, Seyed Morteza Afghah, Ebrahim Anvari, Zohreh Araghi Rostami, (2017). 'The Effect of Education on Iranian Households Income and Health Expenditures', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14(1), pp.67-95. magiran.com/p1698212
احمد صلاح منش؛ سید مرتضی افقه؛ ابراهیم انواری؛ زهره عراقی رستمی. "اثر آموزش بر درآمد و هزینه های بهداشتی خانوارهای ایرانی". فصلنامه اقتصاد مقداری، 14 ،1 ، 1396، 67-95. magiran.com/p1698212
Ahmad Salahmanesh; Seyed Morteza Afghah; Ebrahim Anvari; Zohreh Araghi Rostami. "The Effect of Education on Iranian Households Income and Health Expenditures", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14, 1, 2017, 67-95. magiran.com/p1698212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال