ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حشمت الله عسگری، رضا عالی، عزیز مراسلی، (1396). تاثیر صادرات نفت بر همگرایی یا واگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک با رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی، فصلنامه اقتصاد مقداری، 14(1)، 31-66. magiran.com/p1698216
Reza Aali , (2017). The Effect Of Oil Exports On The Convergence Or Divergence Of Per Capita GDP Member countries OPEC With The combines Spatial econometric approach, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14(1), 31-66. magiran.com/p1698216
حشمت الله عسگری، رضا عالی، عزیز مراسلی، تاثیر صادرات نفت بر همگرایی یا واگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک با رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1396؛ 14(1): 31-66. magiran.com/p1698216
Reza Aali , The Effect Of Oil Exports On The Convergence Or Divergence Of Per Capita GDP Member countries OPEC With The combines Spatial econometric approach, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2017; 14(1): 31-66. magiran.com/p1698216
حشمت الله عسگری، رضا عالی، عزیز مراسلی، "تاثیر صادرات نفت بر همگرایی یا واگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک با رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی"، فصلنامه اقتصاد مقداری 14، شماره 1 (1396): 31-66. magiran.com/p1698216
Reza Aali , "The Effect Of Oil Exports On The Convergence Or Divergence Of Per Capita GDP Member countries OPEC With The combines Spatial econometric approach", Quarterly Journal of Quantitative Economics 14, no.1 (2017): 31-66. magiran.com/p1698216
حشمت الله عسگری، رضا عالی، عزیز مراسلی، (1396). 'تاثیر صادرات نفت بر همگرایی یا واگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک با رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 14(1)، صص.31-66. magiran.com/p1698216
Reza Aali , (2017). 'The Effect Of Oil Exports On The Convergence Or Divergence Of Per Capita GDP Member countries OPEC With The combines Spatial econometric approach', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14(1), pp.31-66. magiran.com/p1698216
حشمت الله عسگری؛ رضا عالی؛ عزیز مراسلی. "تاثیر صادرات نفت بر همگرایی یا واگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک با رویکرد اقتصادسنجی ترکیبی فضایی". فصلنامه اقتصاد مقداری، 14 ،1 ، 1396، 31-66. magiran.com/p1698216
Reza Aali . "The Effect Of Oil Exports On The Convergence Or Divergence Of Per Capita GDP Member countries OPEC With The combines Spatial econometric approach", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14, 1, 2017, 31-66. magiran.com/p1698216
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال